Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


VAR: uitbreiding pilot zorgsector

9 april 2014.

Een bestaande pilot in de zorgsector gericht op zelfstandige zorgverleners die niet aan alle fiscale en socialeverzekeringsrechtelijke voorwaarden voor ondernemerschap voldoen, wordt ook opengesteld voor werkenden in de thuiszorg van wie vorig jaar de VAR-wuo werd herzien in een VAR-loon. De bewindslieden Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Wiebes van Financiën schrijven dit in een brief aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen.

Eind vorig jaar werd de VAR-wuo van circa 1.200 zelfstandigen (zzp’ers) in de thuiszorg herzien in een VAR-loon. Volgens de fiscus was in dit geval geen sprake van zelfstandig ondernemerschap. Naar aanleiding van Kamervragen over deze kwestie schrijven de bewindslieden dat het bestrijden van schijnzelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is. Onderdeel hiervan is een effectieve handhaving op het onjuist gebruik van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Volgens de bewindslieden komen in de zorg nog steeds zzp-constructies voor die niet aan de regelgeving voldoen en derhalve ongewenst zijn. De Belastingdienst zal hier op handhaven en heeft dit ook meerdere malen naar de sectoren gecommuniceerd.

De bewindslieden benadrukken dat de opdrachtnemer er als aanvrager van een VAR verantwoordelijk voor dat de feiten en omstandigheden in overeenstemming zijn met de VAR. Wijzigingen daarin dienen ze te melden, zodat de VAR indien nodig kan worden herzien. Zo kan de opdrachtnemer blijven vertrouwen op de VAR. De Belastingdienst zal in alle sectoren, dus ook in de zorgsector, het gebruik van de VAR blijven toetsen aan de huidige wet- en regelgeving, de huidige beleidsregels daarover en aan de bestaande jurisprudentie.

Van oudsher zijn zelfstandigen in de zorg werkzaam. Daarbij werd niet altijd aan de vereisten van de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke regelgeving voldaan. Na eerdere pogingen om deze arbeidsrelaties met de regelgeving in overeenstemming te brengen via afspraken met de zorgbranche, is de wet- en regelgeving aangepast. Een zorgkantoor kon daardoor voor de thuiszorg niet alleen met zorginstellingen, maar ook met zelfstandige zorgverleners een contract aangaan voor het leveren van thuiszorg in natura. Om deze juridische mogelijkheid in de praktijk te testen is in 2011 samen met de Belastingdienst een pilot gestart. Hierbij constateerde de Belastingdienst dat er geen inhoudingsplicht is voor het zorgkantoor, met andere woorden: het zorgkantoor kan niet worden aangemerkt als de werkgever van de zorgverlener. Inmiddels doen ongeveer 750 (zelfstandige) zorgverleners aan de pilot mee.

Het kabinet is zich ervan bewust dat er daarnaast nog andere zorgverleners zijn die zich ondernemer voelen, maar op grond van de feiten en omstandigheden geen ondernemer zijn, en toch zorg verlenen door te contracteren met een zorginstelling of –bemiddelaar. Om ook hen de gelegenheid te geven als zelfstandige zorgverlener te werken waarbij zij zowel aan de sectorale als aan de fiscale wet- en regelgeving voldoen, zal de bestaande pilot ook voor hen (en hun cliënten) worden opengesteld. Voorwaarde is wel dat ze kwalificeren als bevoegd zorgverlener en aan de eisen van zelfstandig ondernemerschap voldoen. Het uitbreiden van de pilot vergt wel een herschikking in het budgettaire kader en afstemming met de zorgkantoren. Zodra de uitbreiding van de pilot rond is zal de Belastingdienst actief zorgverleners van wie de VAR-Wuo eind 2013 is herzien in een VAR-loon op deze mogelijkheid wijzen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat