Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Te goeder trouw? Ervaringen uit verleden tellen mee

23 April 2014.

Voor de vraag of een belastingplichtige te goeder trouw is geweest spelen ook de ervaringen uit het verleden mee. Kon hij op basis van die ervaringen weten dat de inhoudingsplichtigen niet altijd loonheffing hebben afgedragen, dan mag hij bij zijn aangifte IB niet zonder aannemen dat loonheffing is afgedragen.

Een artiest sluit met steeds verschillende opdrachtgevers een schriftelijke overeenkomst van korte duur, volgens het modelcontract van de Nederlandse toonkunstenaarsbond. In deze overeenkomsten is voor wat betreft de afdracht van de loonheffingen de volgende passage opgenomen: ‘Contractant 1 [de opdrachtgever] (…) draagt zorg voor het afdragen van loonheffingen en werknemersverzekering premies.’. De opdrachtgevers bestaan met name uit grote zorginstellingen met een professionele administratie. In 2009 had de artiest 63 opdrachtgevers. Hij heeft met deze opdrachtgevers steeds een nettoloonafspraak gemaakt. Ter zake van de optredens in 2009 heeft de artiest 24 jaaropgaven ontvangen voor 27 optredens. De artiest ontvangt ook na herhaaldelijke verzoeken geen jaaropgaven van de overige opdrachtgevers.

De artiest heeft over het jaar 2009 aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen gedaan. In de aangifte is een bedrag van € 12.827 aan winst uit onderneming, genoten als artiest, begrepen. Voor zover de omzet ziet op gages waarvoor hij geen jaaropgave heeft ontvangen, heeft hij zijn ontvangen gage gebruteerd en dit gebruteerde inkomen in de aangifte opgenomen als omzet. Hij heeft tevens € 7.475 ‘loonheffingen artiesten’ als ingehouden en afgedragen loonheffing aangegeven. Dit bedrag bestaat voor € 3.406 uit op de ontvangen jaaropgaven gespecificeerd loonheffingen en voor € 4.069 uit door hemzelf berekende loonheffing.

De inspecteur heeft de te verrekenen ‘loonheffing artiesten’ gecorrigeerd naar € 3.609. Op basis van de hem ter beschikking staande gegevens is dat het bedrag van de ter zake van de artiest afgedragen loonheffingen.

De rechtbank geeft aan dat de geheven loonbelasting – waaronder de premie volksverzekeringen – met de aanslag wordt verrekend. De loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon en afdracht daarvan. In het geval waarin een nettoloon is overeengekomen en de werkgever niet aan zijn verplichting tot inhouding en afdracht van loonbelasting voldoet, kan een werknemer die te goeder trouw is desondanks toch de niet afgedragen loonheffing met de aanslag verrekenen. Te goeder trouw wil zeggen dat de werknemer meende en ook bij inachtneming van de door hem, gelet op de omstandigheden, te betrachten zorgvuldigheid redelijkerwijze mocht menen dat de werkgever aan zijn verplichting tot inhouding zou voldoen. De bewijslast daarvan rust op de artiest, nu de inspecteur gemotiveerd heeft betwist dat er sprake is van goede trouw. De rechtbank oordeelt dat de artiest niet in deze bewijslast slaagt. Ter zitting is gebleken dat opdrachtgevers ook in eerdere jaren niet alle jaaropgaven hebben verstrekt en loonheffingen hebben ingehouden en afgedragen ter zake van de optredens. De artiest had gezien zijn ervaring uit eerdere jaren niet mogen menen dat de afspraken die hij met de opdrachtgevers had gemaakt, door alle opdrachtgevers steeds stipt zouden worden nageleefd. De verklaring van de artiest, dat uit de schriftelijke overeenkomsten blijkt dat de opdrachtgevers de verplichting hadden om de loonheffingen af te dragen, dat hij alle mogelijke moeite heeft gedaan om de opdrachtgevers aan hun wettelijke verplichtingen te houden en dat hij met name overeenkomsten heeft gesloten met grote zorginstellingen met een professionele administratie, doet hieraan niet af. Dit neemt immers niet zijn eerdere ervaringen weg dat die opdrachtgevers desalniettemin hun verplichtingen niet nakomen. De rechtbank is daarom van oordeel dat de artiest niet redelijkerwijs mocht menen dat de loonheffing is afgedragen.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 28-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat