Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Arbeidsovereenkomst

U heeft uw eigen onderneming gestart, en bent begonnen met het aannemen van werknemers. Aangezien dit een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt, is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt en dat deze op papier worden gezet.

Als ondernemer en werkgever is het belangrijk om te weten wat er opgenomen dient te worden in de arbeidsovereenkomst. We zetten de belangrijkste items voor u op een rijtje.

Functie en werkzaamheden

Het is prettig voor u als werkgever als de werknemer zijn of haar werk naar wens uitvoert. En natuurlijk is het voor de werknemer prettig om te weten wat u van hem of haar verwacht. Vandaar dat het verstandig is om hier duidelijke afspraken over te maken en deze op te nemen in het arbeidsovereenkomst.

Duur van de arbeidsovereenkomst

Voor hoe lang wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan? En is de opzegging een vereiste of gebeurt dit automatisch na een bepaalde periode?

De duur van de arbeidsovereenkomst kan, behalve voor onbepaalde tijd, ook voor bepaalde tijd zijn. Vooral in de beginperiode van een dienstverband wordt vaker voor een tijdelijk contract gekozen.

Let op: Arbeidsovereenkomsten met een duur voor bepaalde tijd hebben te maken met specifieke wet- en regelgeving. Laat u bij twijfel dus ook altijd goed informeren.

Proeftijd

Het is gebruikelijk om een proeftijd van één maand aan te gaan met de nieuwe werknemer. Beide partijen zijn in die periode op elk moment gerechtigd om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden.

Let op: De wettelijke regels voor het aangaan van een proeftijd zijn bijzonder streng. Een foutje bij het toepassen van deze regels betekent vaak dat het beding nietig is. Voorzichtigheid is hier dus geboden.

CAO / Bedrijfsregels

Zorgt u ervoor dat de werknemer op de hoogte is van de regels die het bedrijf hanteert. De eenvoudigste manier om dit te doen is door het overhandigen van de betreffende CAO en de arbeids- en bedrijfsregels. Zorg vervolgens dat de werknemer verklaart deze ontvangen te hebben, en er mee instemt.

Werktijden

In de arbeidsovereenkomst dienen altijd de overeengekomen werktijden zorgvuldig verwerkt te worden. Mochten de werktijden variabel zijn, dan kunt u dit verwoorden als: "De werktijden van de werknemer zullen in overleg met de werkgever worden vastgesteld."

Salaris en vakantietoeslag

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het belangrijk om de salarisafspraken goed vast te leggen. Wij adviseren u altijd een bruto afspraak te maken. Naast het salaris worden ook de vakantietoeslag en vakantiedagen opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer nog steeds recht op (een deel van) het salaris. Dit komt neer op 70% van het bruto maandsalaris voor de eerste 2 jaar. Dit zal echter nooit lager mogen worden dan het geldende wettelijke minimumloon.

De werknemer heeft alleen recht op pensioen als hij/zij in aanmerking komt voor deelname conform het pensioenreglement.

Geheimhoudingsplicht

Om bedrijfsgeheimen, concepten, en andere concurrentiegevoelige informatie binnen het bedrijf te houden is het van belang dat elke werknemer zich aan de geheimhoudingsplicht houdt. Leidt u een onderneming waarbij de informatie niet aan derden mag worden verstrekt, neemt u dan geheimhoudingsplicht op in het arbeidsovereenkomst.

Buiten bovenstaande artikelen in de arbeidsovereenkomst zijn er natuurlijk nog de nodige extra bepalingen. Al naar gelang de situatie hier om vraagt valt hierbij te denken aan:

  • Nevenwerkzaamheden
  • Sanctie
  • Eigendomsrecht
  • Eenzijdige wijziging
  • Tussentijdse opzegging
  • Slotbepaling

Actium beschikt over standaardmodellen voor een variëteit aan arbeidsovereenkomsten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Verder lezen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat