Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Na ontvangst verkoopsom op derdenrekening btw afdragen

Als de verkoper de verkoopsom op een derdenrekening ontvangt en dat bedrag kan verrekenen met zijn schuld, heeft hij die verkoopsom voor de btw ontvangen. En dus moet hij de btw dan afdragen.
Op 9 oktober 2015 sluit een vennootschap een overeenkomst waarmee zij onroerend goed aan een derde verkoopt. Dezelfde vennootschap sluit op 28 oktober 2015 een koopovereenkomst met een andere partij voor de aankoop van onroerend goed. Bij deze garantie moet de vennootschap zich ten behoeve van de verkoper garant stellen. Het vastgoed dat zij zelf heeft verkocht, levert de vennootschap op 4 december 2018 aan de koper. De verkoopsom bedraagt € 912.500 exclusief € 191.625 btw. De koper stort diezelfde dag de koopsom op de derdengeldenrekening van de ingeschakelde notaris. De vennootschap bepaalt dat de gestorte koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris moet blijven. Haar motivering is de garantstelling in het kader van de koopovereenkomst van 28 oktober 2015. Op 4 maart 2019 .....
Wed, 25 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Veel kleine ondernemers hebben meer schulden dan vóór corona

Veel kleine ondernemers hebben meer schulden dan vóór corona .....
Wed, 25 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Afpersing door inwoner vindt plaats in winstsfeer

Iemand kan bij een ondernemer inwonen maar feitelijk toch een derde zijn. Als zo’n inwoner met afpersing de ondernemer dwingt om hem geld te laten onttrekken uit de onderneming, vormt dat geen privékwestie.
Een zaak voor Hof Den Bosch ziet op een onderneemster die aangifte doet bij de politie tegen een man die bij haar inwoont. De onderneemster beschuldigt de man onder meer ervan haar administratie te hebben gemanipuleerd. Daardoor hebben haar IB-aangiftes over de jaren 2014 en 2015 omzetten vermeld die lager waren dan de werkelijke omzetten. Het verschil heeft de man in eigen zak gestoken. Daarbij heeft de vrouw op eigen naam rekeningen geopend, waarover de man de feitelijke zeggenschap heeft. Zij heeft dit alles onder dwang gedaan. De man heeft gedreigd tegen de opdrachtgevers van de onderneemster te zeggen dat zij niet integer is als zij niet zou meewerken. Ook heeft de man gedreigd geweld tegen de vrouw te gebruiken. Uiteindelijk wordt de man schuldig bevonden aan .....
Tue, 24 May 2022 12:00:00
Lees verder...


HR: geen rechtsherstel als geen massaal bezwaar

Volgens de Hoge Raad hoeft voor aanslagen IB die op 24 december 2021 al definitief vaststonden geen ambtshalve vermindering te worden verleend omdat de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit jurisprudentie die is gewezen nadat de aanslag onherroepelijk is komen vast te staan. In een ander arrest geeft de Hoge Raad aan hoe gehandeld kan worden als men het niet eens is met de verminderingsbeschikking naar aanleiding van het massaal bezwaar.
Een man heeft te laat bezwaar gemaakt tegen de aanslagen IB voor de jaren 2015 tot en met 2018. De inspecteur heeft deze aanslagen vervolgens als verzoeken om ambtshalve vermindering aangemerkt en die verzoeken afgewezen. Hof Den Haag heeft vervolgens geoordeeld dat de box 3-heffing voor alle jaren op stelselniveau in strijd is met het EVRM, maar heeft daar geen gevolgen aan verbonden. Ook vond het hof niet dat de man door de box 3-heffing over deze jaren geconfronteerd is met een individuele en buitensporige last. De man tekent .....
Mon, 23 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Ondanks beschikking over renseignement mag fiscus navorderen

Ook al stuurt een hypotheekverstrekker een renseignement naar de Belastingdienst, dat vormt nog geen garantie dat de inspecteur weet of te veel hypotheekrente is afgetrokken. En dus blijft navordering mogelijk.
Twee echtgenoten zijn ieder voor de helft eigenaar van een eigen woning. Zij stellen hun vorige eigen woning ter beschikking aan een derde. Zowel de oude als huidige eigen woning is gefinancierd met een hypotheek. Bij het opleggen van de definitieve aanslagen IB/PVV over de jaren 2012 tot en met 2014 volgt de fiscus de aangiftes van de echtgenoten. Naderhand vindt een onderzoek plaats naar het aangiftegedrag van de gemachtigde van het echtpaar. De Belastingdienst stelt nadere vragen naar aanleiding van dit onderzoek. Uiteindelijk trekt de inspecteur de conclusie dat de echtgenoten te veel hypotheekrente hebben afgetrokken. Zij krijgen daarom naheffingsaanslagen opgelegd. .....
Thu, 19 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Borgstelling MKB-kredieten tot 1 juli 2023 verlengd

De subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt verlengd tot 1 juli 2023. Volgens minister Adriaansens is de BMKB een ‘doeltreffende’ manier om bedrijven te helpen.
Op grond van de BMKB kunnen financiers een borgstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan mkb-ondernemers. De borgstelling wordt tegen een provisie verstrekt. Uit de BMKB evaluatie 2015-2020 volgt dat de BMKB een doelmatige en doeltreffende subsidiemodule is om bedrijven die in de kern gezond zijn en voldoende toekomstperspectief hebben van financiering te voorzien. Met name als zij onvoldoende zekerheden hebben om voor krediet in aanmerking te komen. Deze positieve bevindingen over het effect van de regeling geven daarom aanleiding de BMKB te continueren en de horizontermijn van de vervaldatum te verlengen tot 1 juli 2023. .....
Thu, 19 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Ondernemersrisico door moeten wachten op betaling afnemer

Stel dat een opdrachtnemer een grote afnemer heeft die pas betaalt als hij zelf ook zijn geld heeft ontvangen. Dit wijst erop dat de opdrachtnemer ondernemingsrisico loopt.
Een man stopt op 30 juni 2014 met zijn handel in tweedehandsgoederen en oefent vanaf maart 2015 een klusbedrijf uit. Concreet gezien gaat het hierbij om bouwwerkzaamheden die feitelijk plaatsvinden op een bouwplaats. De man en de Belastingdienst worden het niet eens over de fiscale kwalificatie van het klusbedrijf. De man stelt dat hij al in 2015 winst uit onderneming genoot met het klusbedrijf. Daarom claimt hij de ondernemersaftrek. De inspecteur meent echter dat de man toen nog resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) heeft genoten. Rechtbank Noord-Nederland stelt de man in het gelijk, maar de Belastingdienst gaat in hoger beroep. .....
Wed, 18 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Subsidieregeling elektrische vrachtauto’s populair

De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s (AanZET), die 9 mei openging, kon op grote belangstelling rekenen. Er is op de eerste dag voor ruim € 35 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 13,5 miljoen is daarmee direct overtekend.
De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren. Het aantal binnengekomen aanvragen is hoger dan verwacht. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 70.000 per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt. .....
Wed, 18 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Winnend bod op veiling aanvaard? Btw verschuldigd!

Veilt een btw-ondernemer goederen en diensten via een website? Dan is hij btw verschuldigd op het moment waarop hij de winnende consument een te verzilveren bon overhandigt. Dit geldt ook als in de praktijk niet alle consumenten hun bonnen verzilveren.
Een vennootschap exploiteert een website, waarop consumenten op een internetveiling kunnen bieden op goederen en diensten van derde-ondernemers (aanbieders). Tot de aangeboden prestaties behoren onder meer reizen en arrangementen. Wie op het moment van sluiten van de veiling het hoogste bod plaatst, is de winnaar. Vervolgens moet de winnende consument binnen een bepaalde periode zijn bod plus € 5 administratiekosten betalen aan het bedrijf. Daarna ontvangt deze consument een digitale bon met een code. De consument moet deze bon binnen een vooraf vastgestelde periode verzilveren bij de aanbieder. .....
Tue, 17 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Wettelijke betaaltermijn grootbedrijven naar 30 dagen

Rekeningen van MKB’ers moeten door het grootbedrijf met ingang van 1 juli 2022 binnen 30 dagen worden betaald. Tot 1 juli 2022 is die betaaltermijn 60 dagen. Het besluit met de inwerkingtredingsdatum is in het Staatsblad gepubliceerd.
Het gaat om de rekeningen van kleine en middelgrote ondernemers die leveren aan grootbedrijven en van zzp’ers die zich laten inhuren. Uit cijfers blijkt dat 11% van de MKB-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd, dan waar zij zich prettig bij voelden. Dit betreft zo’n 50.000 MKB-bedrijven. .....
Tue, 17 May 2022 12:00:00
Lees verder...

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat