Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Kamervragen over schijnzelfstandigheid beantwoord
Gepubliceerd op: Thursday January 26, 2023

Minister van Gennip (SZW) heeft op Kamervragen geantwoord dat er geen harde cijfers over het aantal schijnzelfstandigen beschikbaar zijn. Ook zijn geen cijfers beschikbaar over de sectoren waarin slecht beloonde werknemers in schijnconstructies werken.


Volgens minister van Gennip is onderzoek nodig naar het individuele geval en de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt en waaronder de opdracht wordt verricht, om schijnzelfstandigheid vast te kunnen stellen. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen in welke sectoren werkenden (al dan niet laag geschoold) in schijnconstructies werken.

Uitkomsten webmodule Het kabinet ontwikkelde een webmodule beoordeling arbeidsrelaties. Deze webmodule moet opdrachtgevers meer duidelijkheid bieden over de kwalificatie van arbeidsrelaties. Tijdens de pilotfase van de webmodule is gebleken dat met name de sectoren Bouwnijverheid, Gezondheidszorg, Horeca en Transport-, opslag- en Communicatiebedrijven relatief hoog scoren op ‘indicatie dienstbetrekking’. Dit kan een grove indicatie zijn dat in deze sectoren relatief veel sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid, maar dat hoeft niet. In de praktijk kan toch sprake zijn van een opdrachtnemer die zelfstandige is. Ook kan bij nader inzien alsnog een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. Ook kan niet gesteld worden dat de gebruikers van de webmodule een representatief beeld vormen van de desbetreffende sector.
Sectoren met lage uurtarieven In de sectoren Teelt onder glas, Personenvervoer over land, Overige vervoer en opslag, Post en koeriers, Logiesverstrekking, Eet- en drinkgelegenheden, informatie en communicatie overig, Beveiliging en Opsporing, Gezondheidszorg, Kunst en Cultuur, sport en recreatie hebben 25% van de opdrachtnemers een uurtarief van € 15 of minder. Er is een zekere mate van overlap tussen de sectoren die in de pilotfase van de webmodule relatief hoog scoren op ‘indicatie dienstbetrekking’ en de uitbetaling van een relatief laag tarief aan zzp’ers.

Handhaving De minister geeft aan dat op basis van objectieve kenmerken de meest risicovolle sectoren of arbeidsrelaties handhavingsaandacht krijgen.

Bron: Min. SZW 16-01-2023

Inspecteur moet inschakeling postbedrijf bewijzen
Gepubliceerd op: Thursday January 26, 2023

Volgens de Hoge Raad moet een inspecteur niet alleen bewijzen dat de aanslagen naar het juiste adres zijn gestuurd. Hij moet ook bewijzen aan welke postvervoerder hij de aanslagen heeft aangeboden.


Aan een belastingplichtige zijn met dagtekening 28 juni 2017 aanslagen opgelegd. Op 30 november 2020 is daartegen bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep is te laat ingediend. De rechtbank heeft het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard omdat aannemelijk is dat de aanslagen naar het juiste adres zijn verzonden, zodat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.
De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Zoals de Hoge Raad op 17 juni 2022 in een eerder arrest heeft geoordeeld, moet de inspecteur niet alleen bewijzen dat de aanslagen naar het juiste adres zijn gestuurd. Hij moet ook aantonen aan welk postbedrijf hij die aanslagen heeft aangeboden. In dit geval is dat niet duidelijk. De Hoge Raad heeft het verzet tegen de uitspraak op beroep gegrond verklaard.

Bron: Hoge Raad 20-01-2023, Hoge Raad 17-06-2022

Recht op belastingrente over onterechte box 3-heffing
Gepubliceerd op: Wednesday January 25, 2023

Wie recht heeft op rechtsherstel in verband met het Kerstarrest, heeft in beginsel ook recht op een vergoeding van belastingrente.


Een vrouw is in beroep gegaan tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2016, 2017 en 2018. Bij zijn oordeel verwijst Hof Arnhem-Leeuwarden naar het Kerstarrest. Het Kerstarrest heeft echter geen gevolgen voor aanslagen over jaren van vóór 2017. Bij oudere jaren moet sprake zijn van een individuele en buitensporige last, wil de belastingrechter in afwijking van de wet rechtsherstel bieden. Maar de vrouw maakt niet aannemelijk dat de box 3-heffing over 2016 voor haar een individuele en buitensporige last is geweest. De box 3-heffing over 2016 blijft dan ook in stand. Het hof oordeelt dat wel een vermindering moet plaatsvinden van de aanslagen over 2017 en 2018.
De vrouw stelt daarnaast dat zij recht heeft op een vergoeding van belastingrente omdat zij onverschuldigde belasting heeft betaald. Maar de inspecteur betwist dat er een wetsbepaling is die hem verplicht in deze situatie de vrouw belastingrente te vergoeden. Het hof bevestigt dat een nationale regeling ontbreekt die de vrouw recht op een vergoeding van belastingrente geeft. Maar op grond van de Europese mensenrechten en rechtspraak heeft de vrouw wel recht op zo’n vergoeding. Heeft namelijk een schending plaatsgevonden van het Europees verdrag voor de rechten van de mens? En voorziet het nationale recht van de betrokken staat niet of slechts gedeeltelijk in rechtsherstel? Dan verplicht het verdrag deze staat tot het toekennen van een billijke genoegdoening aan de benadeelde. Deze situatie is hier aan de orde. Daarom moet de Belastingdienst de vrouw een vergoeding van belastingrente toekennen van in totaal € 1.686.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2023 (gepubl. 18-01-2023)

Btw-derving vanwege carrousselfraude in Nederland relatief laag
Gepubliceerd op: Wednesday January 25, 2023

Zowel in de EU als in Nederland is het btw-gat de afgelopen jaren teruggebracht. Nederland mist in vergelijking met andere EU-landen relatief weinig btw-inkomsten. Dat heeft staatssecretaris Van Rij geantwoord op Kamervragen over het onderzoek naar btw-fraude in de Europese Unie.


Er is geen recente schatting van de totale omvang van de btw-carrousselfraude in de EU. De Europese Commissie voert wel ieder jaar onderzoek uit naar het btw-compliance-gat (btw-gat). Dit is het verschil tussen de verwachte en de daadwerkelijk geïnde btw van de EU-landen. De Europese Commissie heeft ingeschat dat 25% van het btw-gat komt door btw-fraude. Voor het resterende deel van het btw-gat zijn andere oorzaken aan te wijzen, zoals belastingoptimalisatie, administratieve fouten of faillissement.
Op 8 december 2022 is het meest recentste btw-gatrapport gepubliceerd. Hierin staat dat voor de hele EU het btw-gat in 2020 € 93 miljard bedroeg, dat is 9,1% van de verwachte btw-opbrengsten. Voor Nederland bedroeg het btw-gat in 2020 € 1,7 miljard.
De afgelopen jaren is zowel in de EU als in Nederland het btw-gat gedaald. Nederland bevindt zich met een btw-gatpercentage van 2,8 bij de EU-lidstaten met de laagste btw-gatcijfers. Spanje en Italië pakken de btw-fraude aan met digitale rapportageverplichtingen voor btw-ondernemers. Nederland overweegt invoering van een dergelijk systeem niet vanwege de hoge uitvoeringslasten en het relatieve lage btw-gat dat Nederland heeft ten opzichte van andere EU-landen.

Bron: MvF 19-01-2023

Onderzoek naar mogelijkheden om kilometers te registreren
Gepubliceerd op: Tuesday January 24, 2023

In het coalitieakkoord is een systeem aangekondigd van Betalen naar Gebruik (BnG) voor alle personen- en bestelauto’s. Het kabinet heeft laten onderzoeken hoe de registratie van kilometers het beste kan plaatsvinden.