Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Notaris hoeft geen fiscaal advies te geven

Onder bepaalde omstandigheden kan het uitgeven van preferente aandelen leiden tot het ontstaan van een in box 1 belast lucratief belang. De notaris die betrokken is bij het opstellen van de notariële stukken hoeft daar niet altijd van op de hoogte te zijn. En als hij dat niet wist en evenmin hoefde te weten, is hij niet aansprakelijk voor fiscale schade. Tot dit oordeel komt Hof Amsterdam.
Een onderdeel van een investeringsmaatschappij en een holding plannen de overname van een bv die onderdelen voor airbags produceert. Het is de bedoeling dat het personeel van die bv gaat participeren in de onderneming. Daarom wordt een stichting administratiekantoor (STAK) opgericht. De investeringsmaatschappij geeft een notaris de opdracht om notariële werkzaamheden te verrichten in verband met de overname en herstructurering van de bv. De notaris stelt in dit verband onder andere de akte van oprichting van een tussenhoudstervennootschap op. Volgens deze statuten heeft de tussenhoudster .....
Wed, 21 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Startersregeling TVL niet eerder open dan medio mei

De startersregeling TVL kan niet voor medio mei worden opengesteld. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Keijzer over het bericht dat de startersregeling TVL pas medio mei open zal gaan.
Het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van al de wijzigingen en regelingen kost tijd. De uitvoering van de al eerder opengestelde regelingen moet ook op hoge snelheid door blijven gaan. Dit proberen het ministerie en RVO.nl zo snel en zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kiest Keijzer ervoor om de regeling en de wijzigingen zo uit te voeren dat over het geheel genomen zoveel mogelijk ondernemers, zo snel mogelijk subsidie ontvangen. Er zit echter een grens aan wat het ministerie en RVO.nl kunnen leveren. Dat heeft te maken met de complexiteit van de regelingen, zowel in de vormgeving als de uitvoering van de regelingen. Keijzer verwijst hierbij naar de brief met de voortgangsrapportage van 22 maart. 2021. .....
Wed, 21 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Geen schuld bij fout door vertrouwen op praktijkbeleid fiscus

Hof Amsterdam snapt dat de voorwaarden om het lage tarief van de dividendbelasting te hanteren niet zo eenvoudig zijn. Het ligt daarom voor de hand dat een bv voor dit soort kwesties op een belastingadviseur moet vertrouwen. Stel nu dat deze adviseur een fout maakt omdat hij zelf vertrouwt op een lang gehanteerde praktische werkwijze van de fiscus. In zo’n geval is volgens het hof sprake van afwezigheid van alle schuld, zodat de inspecteur de bv geen boete mag opleggen.
Een bv keert in augustus 2017 een dividend van € 1 miljoen uit aan haar enig aandeelhouder. Deze aandeelhouder is een lichaam dat is gevestigd in de Russische Federatie. De bv past niet het standaardtarief van 15% maar het verlaagde dividendbelastingtarief van 5% toe. De toepassing van dit verlaagde tarief vereist echter een bepaalde vergunning. De bv neemt deze vergunning niet op in haar aangifte dividendbelasting. De Belastingdienst vraagt de bv daarom om de ontbrekende vergunning. Maar de bv stuurt .....
Tue, 20 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Meer cao-akkoorden, maar nog steeds achterstand

In maart 2021 zijn meer cao-akkoorden (25) tot stand gekomen dan gebruikelijk voor de maand maart. Hierdoor wordt het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet gecompenseerd.
Volgens AWVN hebben werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de 5%-looneis en wijzen op sectoren die goed draaien terwijl werkgevers wijzen op de onzekere economische toekomst. Zij hebben weinig loonruimte, zeker in de sectoren die niet goed draaien. .....
Tue, 20 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Verschoningsrecht advocaat kan op derdengeldenrekening zien

Verkrijgt een advocaat vanuit zijn positie informatie over een derdengeldenrekening? Dan hoeft en mag hij volgens de Hoge Raad de Belastingdienst geen informatie geven over betalingen met deze rekening die zien op verstrekte opdrachten.
Een cliënte van een advocaat stort eind september 2009 een bedrag op een derdengeldenrekening. Dat geld is afkomstig van haar Luxemburgse bankrekening. In verband met een derdenonderzoek vraagt de inspecteur vervolgens aan de advocaat: .....
Mon, 19 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen

Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in het buitenland opgekomen winstbestanddelen. De rechtbank oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is.
Een bv is een moedermaatschappij van een Nederlands concern dat zich onder meer bezighoudt met houdster- en financieringsactiviteiten. Ook houdt het concern zich bezig met de productie en distributie van tabaksartikelen. Voor factoringsdiensten hebben de dochtervennootschappen een Belgische VOF ingeschakeld. Vanwege diverse berichtgeving in de Belgische media over ‘LuxLeaks’, heeft de Belastingdienst aan de bv navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting voor 2004 tot en met 2007 opgelegd. Deze zijn opgelegd na het verstrijken van de reguliere navorderingstermijn van vijf jaar. De Belastingdienst is van oordeel dat de betaalde fees aan de Belgische VOF te hoog zijn. .....
Thu, 15 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Ondernemersorganisaties willen ook compensatie voor inkomen ondernemer

De situatie wordt voor veel ondernemers in Nederland met de dag nijpender volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties reageren dan ook teleurgesteld op het uitblijven van versoepelingen van de coronamaatregelen.
Volgens de organisaties is het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april opnieuw een bittere pil voor ondernemers in onder meer de horeca en de detailhandel. Veel ondernemers in de evenementen, de horeca, de reisbranche en de detailhandel hebben al een jaar nauwelijks een inkomen. De organisaties vinden het daarom belangrijk dat ook ondernemers in hun inkomen worden gecompenseerd. Zij vragen hier opnieuw aandacht voor in het periodiek overleg met het kabinet. .....
Thu, 15 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan

De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eigen bv. Bovendien bepaalt de Hoge Raad dat de belastingrechter een premiebetaling mag beoordelen op fiscale aanvaardbaarheid. In zo’n geval treedt de rechter niet buiten de rechtsstrijd.
Een man brengt zijn onderneming in een bv in. Hij wil de stakingswinst omzetten in een lijfrente. Dit doet hij door de premie voor de lijfrente op de bankrekening van de bv te storten. Hetzelfde bedrag wordt vervolgens weer op zijn bankrekening gestort met als omschrijving ‘verstrekking lening’. Hof Amsterdam kwalificeert deze rechtshandelingen fiscaal als het schuldig blijven van lijfrentepremies. Onder deze omstandigheden is premieaftrek niet toegestaan, aldus het hof. .....
Wed, 14 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Familiebedrijven niet enthousiast over afschaffing BOR

Afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) hebben naar verwachting grote financiële gevolgen voor familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Aanleiding is het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin voorstellen worden gedaan om de toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen.
Familiebedrijven die meededen aan het onderzoek verwachten dat de mogelijke afschaffing van grote invloed is op het vermogen om te investeren, werkgelegenheid te bieden en te innoveren. Zo blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid verwacht te moeten snijden in de kosten. Bijna de helft voorziet een verslechtering van de concurrentiepositie omdat minder geïnvesteerd kan worden. Bij 35% van de familiebedrijven leidt de extra belastingheffing tot continuïteitsproblemen omdat de financiering uit het bedrijf moet komen. De helft verwacht dan niet .....
Wed, 14 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...


Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s

De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het verlaagde tarief omzetbelasting van toepassing is. Niet is aangetoond dat de bezoekers voor een bepaalde dj kwamen en evenmin is aangetoond dat de optredens van de dj’s overeenkomen met een danceparty.
Een ondernemer exploiteert een uitgaansgelegenheid. Voor een avondje uit betalen bezoekers entreegeld aan de deur. De entreeprijzen variëren, gemiddeld bedraagt de toegangsprijs tussen de € 5 en € 7. Bij speciale gelegenheden, zoals de Vierdaagse, is een hogere prijs verschuldigd. Op zaterdagen en tijdens de bijzondere dagen biedt de uitgaansgelegenheid een programma met optredens met dj’s aan. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd. Bij Rechtbank Gelderland is de naheffingsaanslag, meer in het bijzonder de toepassing van het hoge tarief omzetbelasting in geschil. De ondernemer is van .....
Tue, 13 Apr 2021 12:00:00
Lees verder...

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat