Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuws en actualiteiten

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen
Gepubliceerd op: Wednesday May 29, 2024

De Hoge Raad bevestigt dat het loonkostenvoordeel oudere werkgever is toe te passen na de overgang van een onderneming.


Een vrouw is op 1 maart 2018 een dienstbetrekking aangegaan bij een eenmanszaak die edelstenen bewerkt en sieraden vervaardigt. Op 26 april 2018 geeft het UWV ten name van de vrouw een doelgroepverklaring af. Daardoor is het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers toe te passen. De ondernemer zet zijn eenmanszaak op 7 mei 2018 om in een VOF met zichzelf en zijn echtgenote als vennoten. De VOF wil over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018 het LKV oudere werknemers toepassen. De inspecteur weigert echter de toepassing van dit LKV. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was deze weigering onterecht. Maar de staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de hofuitspraak.

Doel van LKV Men kan stellen dat door de overgang van rechten en verplichtingen op de nieuwe werkgever een nieuwe dienstbetrekking ontstaat, aldus de Hoge Raad. Het tijdstip van overgang van de onderneming is dan het moment waarop de dienstbetrekking ontstaat. De nieuwe werkgever kan onder die redenering niet het LKV oudere werknemer toepassen voor het restant van de driejaarsperiode. Maar dat gevolg botst met het doel van het LKV. Het LKV is immers bedoeld om werkgevers via een financiële prikkel te stimuleren mensen in dienst te nemen uit bepaalde doelgroepen die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt.

Nieuwe werkgever moet om LKV verzoeken In deze zaak is ook van belang dat de overgang heeft plaatsgevonden zonder dat de werkgever en werknemer dat eerst zijn overeengekomen. De Hoge Raad vindt het daarom meer voor de hand liggen om na overgang van een onderneming voor wat betreft een LKV het volgende uitgangspunt te volgen. Dat uitgangspunt luidt dat het tijdstip waarop de oorspronkelijke werkgever en de werknemer het eens zijn geworden over het aangaan van de dienstbetrekking, het moment is waarop de dienstbetrekking is aangevangen. De omstandigheid dat de werknemer in geval van overgang van de onderneming een andere werkgever krijgt, heeft wel een consequentie. De nieuwe werkgever moet namelijk het verzoek om een LKV oudere werknemer doen voor zover het verzoek betrekking heeft op de periode na die overgang. In deze zaak heeft de VOF dat ook gedaan. Daarom verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond.

Bron: Hoge Raad 24-05-2024.

Verklaring gelijke kansen op arbeidsmarkt ondertekend
Gepubliceerd op: Wednesday May 29, 2024

Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groep van ruim 50 bedrijven en organisaties op 27 mei 2024 de Verklaring Gelijke kansen ondertekend. Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen daarmee de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Zij scharen zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.


Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Desondanks blijft minister Van Gennip werken aan acties die bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn al actief bezig met het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, onder meer via objectieve werving en selectie. Er is echter ook een grote groep werkgevers die wel de waarde ziet van gelijke kansen, maar hier nog weinig werk van maakt en ondersteuning nodig heeft. Op initiatief van minister Van Gennip is een verklaring opgesteld, om samen met werkgevers, werkgeversorganisaties, hr-professionals en recruiters een zichtbare eerste stap richting meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt te zetten.

Ontwikkelagenda Gelijke Kansen Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), hr-professionals en recruiters om ondersteuning op maat te bieden en te ontwikkelen. De komende periode zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden. Op basis van feedback van werkgevers over de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen kan de ondersteuning verder worden doorontwikkeld en gerichter worden ingezet. Zo wordt er voor gezorgd dat de ondersteuning de deelnemende werkgevers echt helpt.

Inclusiedesks De minister werkt onder andere aan een tijdelijke extra impuls om regionale inclusiedesks voor ondersteuning aan MKB-bedrijven in de regio uit te breiden, in lijn met bestaande netwerken als Amsterdam Divers en Inclusief (ADI) en 010 Inclusief (in Rotterdam). Deze regionale inclusiedesks zijn gericht op (praktische) ondersteuning aan regionale MKB-bedrijven bij de inzet op gelijke kansen, diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat.

Bron: Min. SZW 27-05-2024.

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken
Gepubliceerd op: Tuesday May 28, 2024

Volgens de Hoge Raad valt de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers door een werkgever onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen voor de loonbelasting zoals die tot 2022 gold.


Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit haar bedrijfsrestaurant gratis lunchmaaltijden aan haar werknemers verstrekt. De werknemers krijgen daarbij dagelijks de keuze tussen twee – gezonde en uitgebalanceerde – lunchmaaltijden. Deze lunchmaaltijden zijn samengesteld door een diëtiste en voldoen aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. De werkgever heeft de gratis verstrekking van de lunchmaaltijden aangemerkt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid dat hij heeft gevoerd ter voldoening aan zijn verplichtingen volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Volgens de inspecteur, de rechtbank en het hof kan een werkgever gezonde lunchmaaltijden niet onbelast verstrekken. Bij de Hoge Raad is in cassatie is in geschil of de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden valt onder de gerichte vrijstelling voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet.

Sinds 2011 versoepeling gerichte vrijstelling arbovoorzieningen De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever voor wat betreft het arbobeleid eigen beleidsruimte heeft. Daardoor kan een werkgever ook maatregelen nemen waartoe deze niet verplicht is op grond van de Arbowet. Tot 1 januari 2011 geldt de gerichte vrijstelling alleen voor de arbovoorziening die direct samenhangt met de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet. Die eis van verplichtingen uit de Arbowet is voor de gerichte vrijstelling per 2011 komen te vervallen. Voldoende voor de gerichte vrijstelling is dat de voorzieningen rechtstreeks voortvloeien uit het door de werkgever gevoerde arbobeleid. Van algemene bekendheid is dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en dat het herstel na een ziekte kan worden bevorderd. Dus kan het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden aan personeel deel uitmaken van  het beleid van een werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim volgens de Hoge Raad.

Slotsom De Hoge Raad doet de zaak zelf af. Ten eerste oordeelt de Hoge Raad dat de gratis verstrekking van de lunchmaaltijden door de werkgever rechtstreeks voortvloeit uit het door die werkgever gevoerde arbobeleid. Ten tweede verwerpt de Hoge Raad het door de staatssecretaris ingenomen standpunt dat maaltijden naar hun aard per definitie niet onder een gerichte vrijstelling zouden kunnen vallen. Ook verwerpt de Hoge Raad het standpunt van de staatssecretaris dat de vrijstelling niet van toepassing kan zijn op verstrekkingen die bij werknemers tot een enorme privébesparing leiden. Ten derde oordeelt de Hoge Raad dat het niet noodzakelijk is dat een werkgever het arbobeleid schriftelijk vastlegt.

NB. Per 2022 geldt dat de gerichte vrijstelling alleen van toepassing is voor verplichtingen van de inhoudingsplichtige die direct samenhangen met arbovoorzieningen op grond van de Arbowet.

Bron: Hoge Raad 24-05-2024 (ECLI:NL:HR:2024:745).

Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement
Gepubliceerd op: Tuesday May 28, 2024

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.