Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Geen aparte melding betalingsonmacht meer nodig

Volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners en de Belastingdienst heeft het ministerie van Financiën besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.
Men hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als men om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. .....
Thu, 09 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Oudedagsreserve verhoogt ondernemingsvermogen niet

Onder bepaalde omstandigheden valt een opgebouwde oudedagsreserve vrij voor zover zij meer bedraagt dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar. Bij de berekening van het ondernemingsvermogen mag de ondernemer de oudedagsreserve niet meerekenen.
Een ondernemer heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarom moet zijn oudedagsreserve (FOR) vrijvallen. Tenminste, voor zover deze het ondernemingsvermogen eind 2016 overschrijdt. Aan het einde van 2016 hebben de activa van de onderneming een boekwaarde van € 4.072. De schulden bedragen € 632 en de FOR staat op € 15.173. Toch stelt de ondernemer dat de FOR het ondernemingsvermogen niet te boven gaat. Hij meent namelijk dat de hij de FOR mag optellen bij het ondernemingsvermogen. De inspecteur keurt dit echter af. Hij stelt dat het ondernemingsvermogen slechts € 4.072 -/- € 632 = € 3.440 bedraagt. In dat geval moet de FOR voor € 15.173 -/- € 3.440 = € 11.733 vrijvallen. Het geschil .....
Wed, 08 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Kabinet kondigt opnieuw steunmaatregelen aan

Het kabinet heeft op 7 april aangekondigd het pakket steunmaatregelen voor ondernemers uit te breiden. De TOGS-regeling wordt uitgebreid en de overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren. Daarnaast komt er extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Ook wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.
TOGS .....
Wed, 08 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Deblokkering g-rekening

Vanwege het coronavirus geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting.
Voorwaarde is dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval van fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de Belastingdienst vrijgave van deze bedragen weigeren. .....
Tue, 07 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast

Het ministerie van Economische Zaken heeft de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast.
Bij de subsidiemodule MOOI wordt gebruik gemaakt van een vooraanmeldingsprocedure. Met de vooraanmelding vraagt een samenwerkingsverband advies aan de Adviescommissie MOOI over de inhoud van een MOOI-project waarvoor men van plan is een subsidieaanvraag in te dienen. Zonder vooraanmelding waarover een advies gegeven is, is indiening van een subsidieaanvraag niet mogelijk. De uiterste datum voor het indienen van deze vooraanmelding is verschoven van 20 april naar 18 mei 2020, 17.00 uur. .....
Tue, 07 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Bijzonder uitstel van betaling uitgebreid

Uit een Kamerbrief van staatsecretaris Vijlbrief blijkt dat het versoepelde uitstel ook geldt voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020.
Voor deze belastingen kan in de loop van deze week (week 15) ook gebruik worden gemaakt van het onlineformulier om uitstel aan te vragen. Ook hiervoor geldt dat men hiervoor gebruik kan maken van DigiD. Vanaf het moment dat het formulier is ingediend, wordt de invordering voor een periode van drie maanden direct stil gelegd. Uitstel van betaling voor aangiftebelasting is echter pas mogelijk als een (naheffings)aanslag is ontvangen. Is er nog geen aanslag opgelegd, dan wordt het verzoek om uitstel niet in behandeling genomen. Het is .....
Mon, 06 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Lager gebruikelijk loon door COVID-19

De Belastingdienst heeft aangegeven dat het gebruikelijk loon voor de rest van het jaar mag worden verlaagd in verband met de coronacrisis. Dit hoeft niet van te voren te worden afgestemd met de Belastingdienst.
Volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners stelt de Belastingdienst zich, in verband met de coronacrisis, soepeler op met betrekking tot het gebruikelijk loon. Zo staat de fiscus toe dat een bv het gebruikelijk loon over 2020 achteraf bepaalt. Aan het einde van het jaar zullen ook meer gegevens bekend zijn om het gebruikelijk loon te bepalen. Bovendien mogen de bv en haar dga tijdelijk een lager maandloon overeenkomen. Dit geldt alleen voor de nog komende maanden. Het is niet toegestaan dat de bv het loon dat de dga al heeft genoten met terugwerkende kracht verlaagt. Zij hoeven daarvoor geen vooroverleg met de inspecteur te houden. Voor de verlaging van het maandloon geldt wel de voorwaarde dat de coronacrisis grote gevolgen moet hebben voor de omzet en liquiditeit van .....
Mon, 06 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Vraag online bijzonder uitstel van betaling aan

Het is nu mogelijk online bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Met het ‘Verzoek bijzonder uitstel voor 3 maanden’ vraagt ‘men automatisch uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
Door inzending van het formulier wordt de invordering voor een periode van drie maanden direct stil gelegd. Uitstel van betaling is echter pas mogelijk als een aanslag is ontvangen. Is er nog geen aanslag opgelegd, dan wordt het verzoek om uitstel niet in behandeling genomen. Het is niet nodig voor elke (nieuwe) belastingaanslag apart uitstel te vragen. .....
Thu, 02 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Bijna de helft van bedrijven denkt steunmaatregelen nodig te hebben

Nederlandse bedrijven hebben hun hoop gevestigd op de steunmaatregelen van het kabinet om de crisis het hoofd te bieden.
Dat concludeert AWVN op basis van een ledenonderzoek in de afgelopen dagen naar de effecten van de coronacrisis op bedrijven. Naast faciliteiten voor thuiswerken – meer dan 90% – gebruiken werkgevers bijvoorbeeld het aanpassen van dienstroosters (40%) en het toekennen van extra verlof (14%) als mogelijkheden om zich aan te passen aan deze onverwachte situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Ook de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30%) werkt mee. .....
Thu, 02 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...


Dga geniet loon door bestaan rekening-courant

Betaalt een bv het loon van haar dga niet uit, dan kan de dga stellen dat hij het loon niet heeft genoten. Hij is over dat niet-genoten loon evenmin belasting verschuldigd. Heeft die dga echter een rekening-courantschuld aan de bv, dan is verrekening mogelijk. De dga heeft het loon dan fiscaal gezien toch genoten.
Een dga krijgt van zijn bv over de jaren 2013 en 2014 een loon toegekend van € 81.637. Hoewel de bv in die jaren maar € 13.556 respectievelijk € 15.000 uitbetaalt, houdt zij wel het volle bedrag aan loonbelasting in. De dga neemt als standpunt in dat hij het niet-uitbetaalde loon fiscaal gezien niet heeft genoten. Maar zelfs al had hij het loon genoten, zo stelt de dga, dan heeft hij dit loon ter beschikking gesteld aan zijn bv door het niet te innen. In dat geval meent hij dat hij de bijbehorende vordering op zijn bv kan afwaarderen. De Belastingdienst gaat niet mee in de redenering van de dga. Daarom probeert de dga zijn gelijk te halen in een .....
Wed, 01 Apr 2020 12:00:00
Lees verder...

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat