Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Verplichte werknemersverzekering minderheidsaandeelhouders

Dga’s die bij een vennootschap werken vanwege hun persoonlijke kwaliteiten, visie en ideeën zijn binnen de onderneming van de vennootschap feitelijk onmisbaar. De vennootschap zal daarom ook niet akkoord gaan met vervanging. De dga’s moeten daarom volgens het hof hun arbeid persoonlijk verrichten. Ook is sprake van gezag en loon, zodat sprake is van een dienstbetrekking en een verplichte werknemersverzekering.
Een werk-bv heeft als doel exploitatie van systeem- en gebruikerssoftware in ruime zin. Twee holdings hebben ieder 24% van de aandelen in de werk-bv. Een van de holdings is ook statutair bestuurder van de vennootschap. Beide holdings betalen hun dga’s salaris. .....
Wed, 30 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Sociale partners willen overgangsregime pensioenstelsel

VNO-NCW, MKB-Nederland en vakbond FNV willen met het kabinet snel een overgangsregime ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel.
Ondanks de oproep om komend jaar pensioenpremies en pensioenopbouw stabiel te houden, zien de vakbond en de ondernemersorganisaties in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan, of de pensioenopbouw fors omlaag. Dit is het resultaat van de spelregels van het huidige stelsel die in het nieuwe contract straks helemaal niet meer van toepassing zijn. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 de pensioenen te moeten worden gekort. .....
Wed, 30 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Aangaan VOF om boekverlies pand te krijgen is geen misbruik

Rechtbank Noord-Nederland vindt dat geen sprake is van misbruik bij het aangaan van een VOF tussen een dga en haar bv. Vijf maanden na het aangaan van de VOF wordt deze ontbonden. Daarbij wordt het woon/kantoorpand met flink verlies naar privé overgebracht.
Een vrouw heeft in 2011 een onderneming als zij in dat jaar besluit haar onderneming in te brengen in een bv-structuur. Bovendien koopt de onderneemster in 2011 een bouwkavel aan. In 2011 en 2012 geeft de onderneemster in haar aangifte inkomstenbelasting de bouwkavel als eigen woning aan. Op 15 mei 2013 is de onderneemster een VOF aangegaan met de werkmaatschappij waarin haar onderneming is ingebracht. De onderneemster heeft haar in aanbouw zijnde woning aangemerkt als buitenvennootschappelijk vermogen. De woning is niet splitsbaar en het zakelijke gebruik van de woning bedraagt meer dan 10%. Op 31 december 2014 is het pand vanwege het beëindigen van de VOF weer naar privé overgegaan. Die overgang van het pand is tegen .....
Tue, 29 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Wat is onwerkbaar weer?

Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor bedrijf of branche gedefinieerd zijn in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden het niet mogelijk is te werken. Het ministerie van SZW publiceerde een handreiking met voorbeelden voor zo’n cao-bepaling.
De Regeling onwerkbaar weer is sinds 1 januari 2020 van kracht. Als door een buitengewone natuurlijke omstandigheid werken niet mogelijk is en wordt voldaan aan de andere voorwaarden van de regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. .....
Tue, 29 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Voormalig vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor btw firma

De Hoge Raad oordeelt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook voormalige firmanten hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden ontstaan tot het uittreden.
Een vader heeft samen met zijn zonen een vennootschap onder firma (VOF) gehad. De Belastingdienst legde aan de VOF aanzienlijke naheffingsaanslagen btw op. Die hebben betrekking op de periode dat vader firmant is geweest. De Belastingdienst stelt vader hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde aanslagen btw van de firma. Na het overlijden van vader gaan de erven in cassatie. Zij zijn van mening dat de Belastingdienst de voormalige firmant niet aansprakelijk kan stellen. .....
Mon, 28 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


6% OVB voor tot hotel verbouwde woning

Over de verkrijging van een bouwwerk dat oorspronkelijk een woonbestemming heeft, is in beginsel het lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing. Het algemene tarief overdrachtsbelasting is van toepassing als het bouwwerk later is verbouwd om het voor andere doeleinden te gebruiken. Alleen als het bouwwerk door simpele aanpassingen weer tot woning te verbouwen is, geldt het lage tarief van 2%.
Een man koopt een pand dat in 1813 is gebouwd als woning. In 1956 heeft een ingrijpende verbouwing van het pand plaatsgevonden. Het pand is toen verbouwd tot hotel en restaurant. Op het moment dat de eigenaar het pand heeft gekregen zijn op de benedenverdieping nog twee restaurants. Voorts bevinden zich op de eerste verdieping vijf kamers met sanitaire voorzieningen die in gebruik zijn als Bed & Breakfast, het overige gedeelte van de bovenverdieping is in gebruik als woning. .....
Thu, 24 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Een sociaal pakket van € 1,4 miljard

Minister Koolmees laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet € 1,4 miljard steekt in een sociaal pakket. De inzet is dat mensen zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden.
Het kabinet trekt gedurende de periode waarvoor de maatregelen gelden (oktober 2020 tot en met 2022) in totaal € 683 miljoen uit voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk en € 199 miljoen voor scholing en ontwikkeladviezen. Het kabinet deelt deze Kamerbrede wens uit de motie Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. .....
Thu, 24 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Ontbreken aandeelhoudersrelatie maakt lening zakelijk

Verstrekken toekomstige aandeelhouders geldleningen aan een vennootschap? En ontstaat daardoor niet de situatie dat de toekomstige aandeelhouders min of meer in verhouding tot hun aandelenbelang geldleningen aan de vennootschap verstrekken? Dan is de verstrekte geldlening zakelijk als er geen onzakelijk debiteurenrisico wordt gelopen.
Een dga heeft alle aandelen in een holding. Hij houdt zich al dan niet via zijn bv’s bezig met het financieren van startups. De dga krijgt in juli 2006 4% en via holding indirect 26% in een bv. Deze vennootschap richt zich op de exploitatie van een multifunctioneel sportcomplex. Op dezelfde dag als waarop de dga het (indirecte) belang in die bv heeft gekregen, heeft hij ook vanuit privé een achtergestelde geldlening aan de bv verstrekt. De in privé verstrekte geldleningen aan de bv heeft de dga op 5 februari 2010 overgedragen aan zijn holding. De door de dga verstrekte lening was voor de bouw van een sportcomplex. Ook de bank heeft een .....
Wed, 23 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Cao-onderhandelingen gaan weer van start

Een recordaantal van 267 cao’s heeft zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis. Maar in het najaar wordt een inhaalslag verwacht.
Uit de agenda’s van de onderhandelaars van AWVN blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. .....
Wed, 23 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...


Herinvesteringsvoornemen moet wel reëel zijn

Soms is een beroep op de herinvesteringsreserve ook mogelijk als de gehele opbrengst van de verkochte bedrijfsmiddelen gebruikt is om schulden af te lossen. Er is dan alleen sprake van een reëel investeringsvoornemen als externe financiering kan worden verkregen.
Een moedermaatschappij vormt met haar zes dochters een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Het concern houdt zich met name bezig met het financieren van ondernemingen en het verhuren van bedrijfspanden aan horecaondernemers. De banken dwingen het concern vastgoed te verkopen om daarmee schulden af te lossen. Bij die verkoop heeft het concern boekwinsten behaald die bij de moedermaatschappij belast zijn. .....
Tue, 22 Sep 2020 12:00:00
Lees verder...

 

Actium voegt waarde, tijd & kennis toe aan uw organisatie