Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingpakket 2012 door Tweede Kamer

24 november 2011.

De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket 2012 op donderdag 17 november in stemming gebracht en aangenomen. Daarbij is een aantal amendementen en moties aangenomen. Bij het Belastingplan 2012 zijn de volgende amendementen aangenomen. De looptijd van de bewijsregel van de 30%-regeling wordt teruggebracht naar ten hoogste 8 jaar (was 10 jaar).

Deze aanpassing geldt niet voor werknemers die voor 1 januari 2012 al met toepassing van de 30%-regeling in Nederland tewerkgesteld waren en geldt dus alleen voor nieuwe gevallen. Met dit amendement wordt een deel van de dekking gerealiseerd ten behoeve van de verlaging van de aangekondigde salarisnorm van € 50.000 naar een bedrag van € 35.000 (exclusief de vergoeding), een uitzondering op die salarisnorm voor wetenschappers en een verlaagde salarisnorm (€ 26.605) voor jonge (onder de 30 jaar) masters.

De aanpassing van de aftrekbeperking voor overnameholdings geldt vanaf 15 november 2011 in plaats van per 1 januari 2012. Hiermee worden mogelijke anticipatie-effecten voorkomen.

Belastingplichtigen krijgen de mogelijkheid om een middels schenk- of erfrecht verkregen woning te waarderen op de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van verkrijging, in plaats van de voor het jaar van verkrijging geldende WOZ-waarde. Ter dekking wordt de grens tussen de tariefschijven voor de Successiewet 1956 met € 3.000 verlaagd.

Onduidelijk bestaat er nog over een amendement waarin wordt voorgesteld om het urencriterium te vervangen door omzetcriterium. Dit amendement is niet in stemming gebracht. Wel is een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om de alternatieven voor het urencriterium in kaart te brengen en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Bij het voorste Overige Fiscale maatregelen 2012 is een amendement aangenomen waardoor de aansprakelijkheid van de executeur voor de verschuldigde erfbelasting in een Edelweissroute enigszins wordt beperkt. Dit betekent dat de executeur conform de gedachte achter de bestrijding van de Edelweissroute aansprakelijk blijft voor de verschuldigde erfbelasting (inclusief eventuele boete), tenzij de executeur bewijst niet bewust dan wel niet door onzorgvuldig handelen een onjuiste of onvolledige aangifte voor de erfbelasting te hebben gedaan.

Door een amendement op de Geefwet wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%, met een absoluut maximum van € 1.250. Dit betekent dat de verhoging van 25% wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Dit amendement dient ter dekking van een amendement waarin wordt geregeld dat aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI’s in de inkomstenbelasting mogelijk is. Ook wordt aftrek van giften aan dergelijke stichtingen in de Vpb mogelijk. Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriële regeling aan te wijzen doel.

Bij het Wetsvoorstel uitwerking Autobrief zijn twee amendementen aangenomen Allereerst geldt de zogenoemde nihilbijtelling niet voor auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer waarvan het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld in de jaren 2014 en 2015 gaat vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld gedurende 60 maanden een korting op de bijtelling van 18%-punt gelden, waardoor het bijtellingspercentage voor deze auto’s de facto 7% wordt.

Met het tweede amendement wordt de bevriezing per 1 januari 2012 van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ongedaan gemaakt. Bron: Belastingzaken 2011, nr. 10

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat