Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tussenevaluatie Werkkostenregeling: verruiming forfaitaire ruimte in 2013

25 oktober 2011.

In een tussenevaluatie van de werkkostenregeling kondigt staatssecretaris Weekers een extra verruiming van de forfaitaire ruimte aan in 2013. Verder komt de staatssecretaris met een versoepeling voor situaties van loon in natura met eigen bijdragen van werknemers. Uit de evaluatie blijkt dat op dit moment ongeveer 10% van de werkgevers de WKR toepast. Hoeveel er volgend jaar de WKR zullen toepassen is niet duidelijk. Volgens Weekers lopen de schattingen voor 2012 te veel uiteen om hier een conclusie aan te verbinden. Wel blijkt dat veel werkgevers zich verdiepen in de werkkostenregeling. Uit de evaluatie komt naar voren dat veel werkgevers de forfaitaire ruimte als een knellend financieel plafond ervaren.

De forfaitaire ruimte bedraagt nu 1,4% van de loonsom. Bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 stijgt de forfaitaire ruimte met 0,1% naar 1,5%. De staatssecretaris kondigt aan voor Belastingplan 2013 ruimte te hebben ingeboekt voor een aanvullende stijging met 0,1%. Bij de voorziene invoering van de Wet uniformering loonbegrip stijgt de forfaitaire ruimte dan ook van 1,4% naar 1,6%. Er is vanuit de praktijk verzocht om een praktische invulling voor de kantineregeling. Het gaat dan om de eigen bijdrage van werknemers die soms boven en soms beneden de forfaitaire waardering ligt van een kantinemaaltijd.

Werkgevers willen graag op collectief niveau een eventueel loonvoordeel berekenen, maar de huidige wettelijke bepalingen bieden die mogelijkheid daartoe niet. In de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012 is daarom een maatregel opgenomen, die overigens een breder bereik heeft dan alleen de kantineregeling. De maatregel voorkomt dat de werkgever bij loon in natura, waarvoor de werknemers een eigen bijdrage betalen en waarbij een eventueel loonvoordeel in de forfaitaire ruimte komt, dit per werknemer moet administreren. Voorgesteld wordt dat bij als eindheffingsbestanddeel aangewezen verstrekkingen, het totaal van de eigen bijdragen van de werknemers in mindering wordt gebracht.

De staatssecretaris streeft ernaar dat werkgevers, zeker in 2014, goed uit de voeten kunnen met de werkkostenregeling. De tussenevaluatie geeft hierover nog onvoldoende bevestiging. Weekers wil daarom de voor 2013 aangekondigde evaluatie naar voren halen en al volgend jaar laten plaatsvinden. Bron: MvF 24-10-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat