Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Pas op met ‘oude’ pensioenbrief

27 oktober 2011.

Dga’s die een langlopende pensioenregeling hebben, doen er goed aan te controleren of hun pensioenbrief een verbod op afkoop, vervreemding of prijsgeven bevat. De pensioenbrief had op 1 juni 2004 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen.

Als u heeft nagelaten het verbod op te nemen kan dat tot een forse kostenpost in uw aangifte IB leiden. Aan een dga zijn in 1990 door zijn toenmalige werkgever pensioenrechten toegekend. Daartoe is op 13 december 1990 een pensioenbrief opgesteld. De toenmalige werkgever heeft de pensioenverplichting en de pensioenregeling in 2004 overgedragen aan de werk-bv van de dga. De dga is middellijk aandeelhouder van alle aandelen in de werk-bv. In 2001 geeft de bv in de aangifte Vpb aan dat de pensioenregeling is gewijzigd. In de aangifte Vpb wordt in de jaren 2002 tot en met 2004 een dotatie aan de pensioenvoorziening aangegeven. De aanslagen over deze jaren worden conform aangifte vastgesteld.

Op 28 maart 2006 sluiten de werk-bv en de dga een nieuwe pensioenovereenkomst ter vervanging van de pensioenbrief uit 1990. De inspecteur stelt, naar aanleiding van de aangifte Vpb 2006, vragen over de dotatie aan de pensioenvoorziening. Naar aanleiding van de ontvangen gegevens vindt de inspecteur dat de pensioenregeling met ingang van 1 juni 2004 niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen. Een navorderingsaanslag IB 2004 ter waarde van de aanspraak volgt. Volgens de dga beschikt de inspecteur niet over een nieuw feit en kan hij daarom niet navorderen. Er is sprake van een ambtelijk verzuim van de inspecteur door geen nader onderzoek in te stellen naar de geldende pensioenregeling bij het opleggen van de definitieve aanslag IB/PVV 2004.

De inspecteur vindt echter dat hij er, gezien de mededeling in de aangifte Vpb 2001 van de werk-bv, van uit mocht gaan dat de pensioenbrief in 2001 was gewijzigd en de pensioenregeling in dat jaar in overeenstemming was gebracht met de wettelijke vereisten. Rechtbank Haarlem vindt dat de inspecteur er van uit mocht gaan dat de pensioenbrief, na de wijzigingsmelding in de aangifte Vpb 2001, correct was aangepast.

De inspecteur ontdekte pas na ontvangst van de pensioenbrief van 28 maart 2006 dat de pensioenbrief uit 1990 op 1 juni 2004 nog geldig was en niet was aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Er moet voor de inspecteur wel aanleiding zijn om te veronderstellen dat er iets mis is met de pensioenregeling om een onderzoek in te stellen. Het corrigeren van een pensioendotatie is daarvoor niet voldoende. Vaststaat dat op 1 juni 2004 de oude pensioenbrief uit 1990 nog gold. Om als pensioenregeling conform de wettelijke bepaling te worden aangemerkt, dient er een verbod in de brief te worden opgenomen waaruit blijkt dat de aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven dan wel als voorwerp van zekerheid kan dienen. Nu een dergelijk verbod ontbreekt in de pensioenbrief kwalificeert de pensioenregeling niet. Bron: Rb. Haarlem 01-09-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat