Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Invoering vermogenstoets bij zorgtoeslag

21 oktober 2011.

Huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 plus € 80.000 hebben vanaf 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de (nominale) premie voor een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de standaardpremie (de gemiddelde nominale premie voor een zorgverzekering plus het gemiddeld verplicht eigen risico) en het inkomen van de aanvrager en, als hij deze heeft, zijn partner. Indien de standaardpremie hoger is dan een bepaald percentage van het toetsinkomen, wordt het restant van de premie door middel van de zorgtoeslag gecompenseerd.

Omdat de verwachting is dat de kosten van de zorgtoeslag fors zullen toenemen –de nominale premies zullen sneller stijgen dan de inkomens – had het vorige kabinet reeds een maatregel ingevoerd om de percentages, die binnen een huishouden voor het kunnen betalen van de nominale premie(s) moeten worden gereserveerd, de komende dertig jaar ieder jaar heel licht te laten stijgen. Het huidige kabinet wil de premies van 2012 tot en met 2016 nog extra laten stijgen. Daarnaast wil men er voor zorg dragen dat de zorgtoeslag terecht komt bij mensen die dit echt nodig hebben. Daarom wordt voorgesteld het recht op zorgtoeslag met ingang van 2013 te beëindigen voor huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 als bedoeld in de inkomstenbelasting, plus € 80 000. Volgens het kabinet hebben mensen boven deze grens geen inkomensondersteuning nodig. Op dit moment betekent dit dat alleenstaanden met een vermogen dat hoger is dan € 100.785 en partners met een vermogen van meer dan € 120.000 geen zorgtoeslag meer zullen ontvangen. Een zelfde vermogenstoets is overigens in een afzonderlijk wetsvoorstel ook voorgesteld voor het kindgebonden budget. Dit laatste wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer.

Het voorstel voor een vermogenstoets bij de zorgtoeslag zal naar verwachting vanaf 2013 een structurele besparing van € 170 miljoen opleveren. Bron: TK 2011-2012, 33 024, nr. 2 en 3

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat