Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wet werk en zekerheid aangenomen

10 juni 2014.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor het wetsvoorstel. Alleen de SP, Partij van de Dieren, PVV en de onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer stemde ook in met een motie van het Eerste Kamerlid Backer (D66). In deze motie wordt de regering verzocht de werking van de wet ten aanzien van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter te monitoren. In het wetsvoorstel is namelijk een limitatieve lijst met gronden opgenomen op basis waarvan de rechter een ontbindingsverzoek mag beoordelen. In de praktijk kan het echter voorkomen dat het feitencomplex, waarop een ontbindingsverzoek van de werkgever of werknemer is gebaseerd, mogelijk niet geheel (meer) past binnen een van die wettelijke gronden. Maar desondanks kan een einde van de arbeidsovereenkomst door de rechter wel redelijk worden geacht. De motie verzoekt de regering de wet op dit punt te monitoren en de Kamer hierover uiterlijk één jaar na inwerkingtreding daarover te informeren. Bron: Eerste Kamer 10-06-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat