Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Medische verzorging is geen terbeschikkingstelling personeel

19 juni 2014.

Volgens de Hoge Raad zijn de door een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers verrichte diensten aan te merken als medische verzorging en niet als ter beschikking stellen van personeel of arbeidskrachten. De verrichte diensten zijn daarmee vrijgesteld van omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor een als zelfstandige ondernemer werkende anesthesiemedewerker.

Een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers bestaat uit vier maten. Door de maatschap zijn in 2007 met verschillende ziekenhuizen overeenkomsten gesloten. Op basis van deze overeenkomsten verrichten de maten gedurende een bepaalde periode de werkzaamheden van operatieassistent en anesthesiemedewerker. De maatschap heeft de gewerkte uren zonder omzetbelasting in rekening gebracht. Volgens de inspecteur is er echter sprake van ter beschikking stellen van personeel en hij legt een naheffingsaanslag op. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de feiten niet dat de maatschap dan wel de maten ten opzichte van het ziekenhuis juridisch in een verhouding van ondergeschiktheid staan. Gelet op de rechtsvorm van de maatschap zijn de maten ook niet ondergeschikt aan de maatschap. De door de maatschap overeengekomen werkzaamheden worden feitelijk door ieder van de maten verricht, zonder bemiddeling door of met tussenkomst van een derde. Van door de maatschap ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten is dan ook geen sprake.

Volgens de Hoge Raad blijkt uit jurisprudentie van het Europese Hof dat onder het begrip ‘medische verzorging’ wordt verstaan de verlening van diensten die de diagnose, de behandeling en voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben. Het hof heeft vastgesteld dat de in de ziekenhuizen door de maten feitelijk verrichte werkzaamheden die van een operatieassistent respectievelijk een anesthesieverpleegkundige zijn. Deze werkzaamheden vormen naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden medische verzorging (chirurgie). Die werkzaamheden of diensten moeten, gezien zowel vanuit de positie van de patiënten als van die vanuit het ziekenhuis als contractuele afnemer van de diensten van belanghebbende, voor de heffing van omzetbelasting worden aangemerkt als het geven van ‘medische verzorging’ in de zin van BTW-richtlijn 2006. Daarbij maakt het niet uit dat de maten – voor zover werkzaam als operatieassistent dan wel als anesthesieverpleegkundige – onder leiding staan van de chirurg dan wel de anesthesioloog van het desbetreffende ziekenhuis, dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij genoemde specialisten, naar wier instructies alle in de operatiekamer aanwezige personen zich hebben te gedragen, en/of dat de verpleegkundigen zich dienen te houden aan de in het ziekenhuis geldende regels, aangezien dergelijke omstandigheden niet van belang zijn als het gaat om het karakteriseren van een prestatie met het oog op de toepassing van een vrijstelling. De diensten van de maatschap zijn daarom aan te merken als medische verzorging.

Kortom, de door de maatschap verrichte diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dezelfde beslissing nam de Hoge Raad in de zaak van een zelfstandig ondernemer die als anesthesiemedewerker werkte. Bron: HR 13-06-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat