Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Accijns wordt niet verlaagd

3 juni 2014.

Uit de evaluatie over de gevolgen van de accijnsverhoging op diesel en LPG, die staatssecretaris Wiebes heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat de belastingopbrengst van brandstofaccijnzen is gestegen. De staatssecretaris vindt het dan ook niet nodig om de verhoging terug te draaien.

De accijns van diesel en LPG is verhoogd om de inkomsten van het Rijk op orde te brengen. Het is de bedoeling dat de accijnsverhoging een inkomen oplevert van gemiddeld € 70 miljoen per kwartaal. Uit de evaluatie is gebleken dat de opbrengst in het eerste kwartaal, na correctie van incidentele componenten, met zo’n € 51 miljoen is gestegen.

De landelijke ontvangsten voor overige minerale oliën (waaronder diesel en LPG) is met 5,8% gestegen. De landelijke daling van het aantal verkochte liters diesel bedraagt zo’n 3%. De inschatting is dat internationaal opererende transporteurs vaker in het buitenland tanken en dat daardoor tussen de 4 en10% van dieselverkopen aan vrachtverkeer is weggelekt. De inschatting van Transport en Logistiek Nederland dat het zou gaan om een verschuiving van 29% wijkt sterk af van de cijfers van het CPB en de Belastingdienst. De daling van de LPG-verkopen is wel sterker dan verwacht. Zo is de afzet in de grensstreek 37% lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De verkopen bleven in het laatste kwartaal van 2013 echter ook al 8% achter bij de landelijke verkopen. De lagere afzet kan dan ook voor een groot deel worden toegeschreven aan de accijnsverhoging.

Volgens de staatssecretaris is een deel van de dalingen in verkoop van diesel en LPG het voorgaande jaar al ingezet. Met name het aantal auto’s dat op LPG rijdt is sinds begin 2010 afgenomen.

De staatssecretaris concludeert dat uit de analyse over het eerste kwartaal van 2014 vooralsnog een toename van de accijnsinkomsten blijkt. Daarmee is de vrees dat de accijnsinkomsten juist zouden afnemen, niet bewaarheid. Dat betekent echter niet dat de ogen moeten worden gesloten voor problemen in de grensstreek. De terugloop in specifiek de directe grensstreek (tot 10 kilometer vanaf de grens) is groter dan die in de rest van het land. Dat is geen nieuwe ontwikkeling. Deze past in de langjarige trend van een dalende afzet van brandstoffen in de directe grensstreek in vergelijking met het binnenland, die ook zou kunnen samenhangen met verschillen in regionale economische ontwikkelingen.

De uitkomsten over het eerste kwartaal geven het kabinet geen aanleiding om maatregelen te treffen. Er is een aanzienlijke extra opbrengst gerealiseerd en de effecten in de directe grensstreek tot 10 kilometer van de grens lopen niet significant uit de pas met een meerjarige trend van teruglopende verkopen. De geconstateerde grenseffecten lijken slechts ten dele het gevolg van de recente accijnsverhoging.

Het kabinet beseft dat dit niet de uitkomst is waar met name de tankstations in de grensstreek op hadden gehoopt. Dit kabinet heeft een aantal lastige maatregelen moeten nemen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De onderhavige accijnsmaatregel valt daar zonder twijfel onder. Bron: MvF 28-05-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat