Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tariefstelling reclamebelasting niet willekeurig

24 juni 2014.

Volgens Rechtbank Oost-Brabant mag een gemeente het tarief voor de reclamebelasting afhankelijk stellen van het aantal (zichtbare) vierkante meters van een openbare aankondiging. Ook een beperking van de heffing tot een beperkt gebied binnen de gemeente levert volgens de rechter geen willekeur op.

Een winkelier keerde zich tegen de aan hem opgelegde reclamebelasting door de gemeente Oss. Aan zijn winkelpand in het centrum van de stad had hij een bord aangebracht met de naam van zijn bedrijf. De winkelier meent dat de gemeentelijke verordening voor de reclamebelasting onverbindend is, omdat sprake is van een willekeurige en onredelijke belastingheffing. De heffing wordt namelijk slechts opgelegd aan een beperkte en willekeurige groep ondernemers in het centrumgebied van de gemeente, waarbij ook nog onduidelijk is wat in de verordening onder ‘openbare aankondiging’ en onder ‘gebruiker’ dient te worden verstaan.

De rechter stelt voorop dat het de gemeente op grond van de Gemeentewet vrij staat om een reclamebelasting in te voeren. Ook is de gemeente niet verplicht de opbrengst aan te wenden voor een bepaald doel. Het feit dat de reclamebelasting het karakter heeft van een algemene belasting staat er voorts niet aan in de weg staat dat een gemeente de heffing van deze belasting beperkt tot een gedeelte van haar grondgebied, mits voor die beperking een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de beperking tot het afgebakende gebied is sprake indien de gemeente in redelijkheid heeft mogen uitgaan van de veronderstelling dat degenen die profijt kunnen hebben van de opbrengst van de belasting in de heffing worden betrokken. De rechtbank stelt vast dat de opbrengsten van de reclamebelasting binnen de gemeente Oss, na aftrek van de uitvoeringskosten, als subsidie worden verstrekt aan CMO, dat zich richt op collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de binnenstad van Oss. Derhalve bestaat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor een beperking van de reclamebelasting tot het centrumgebied. Voorts is de rechter van oordeel dat de begrippen ‘openbare aankondiging’ en ‘gebruiker’, mede gelet op de inhoud die de betreffende begrippen in de rechtspraak hebben gekregen, voldoende duidelijk zijn om de in geding zijnde belastingheffing op te baseren. Ook de heffingsmaatstaf, waarbij het tarief afhankelijk is van het van de openbare weg zichtbare aantal vierkante meters van de reclame-uiting, levert volgens de rechtbank geen willekeurige en onredelijke belastingheffing op. Bron: Rb. Oost-Brabant 12-06-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat