Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


VBI-status na oprichting vennootschap

31 januari 2013.

Om met terugwerkende kracht de VBI-status voor een vennootschap te krijgen, dient die vennootschap al voor de afsplitsing van het vermogen te zijn opgericht. Als de afsplitsing feitelijk heeft plaatsgevonden voor de oprichting van de vennootschap, kan pas een VBI-status worden verkregen op het moment dat de vennootschap daadwerkelijk is opgericht.

De directie van een bv gaat op 30 september 2010 akkoord met een voorstel waardoor de bv juridisch wordt gesplitst. Op 28 december 2010 wordt een vergadering van aandeelhouders (hierna: ava) gehouden waar wordt ingestemd met het voorstel tot juridische splitsing. Het af te splitsen deel van het vermogen van de bv wordt ondergebracht in een nieuw op te richten nv, conform het voorstel tot splitsing van 30 september 2010 zoals dat is opgesteld en getekend door het bestuur van de bv. Op 28 december 2010 wordt de notariële akte van splitsing gepasseerd en de nv opgericht. Op 7 oktober 2011 verzoekt de nv de inspecteur om te worden aangemerkt als een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI).

De inspecteur geeft vervolgens een beschikking af waarin de nv met ingang van 29 december 2010 als VBI wordt aangemerkt. De nv wil echter met ingang van 1 oktober 2010 als VBI worden aangemerkt en stapt naar de rechter. Volgens de nv heeft de afsplitsing van het vermogen van de bv op 1 oktober 2010 materieel plaatsgevonden. Het besluit tot splitsing is door de directeur-enig aandeelhouder (hierna: dga) van de bv al voor 1 september 2010 genomen.

De adviseur van de bv heeft vervolgens op 1 september 2010 opdracht gekregen om de vereiste accountantsverklaringen op te stellen. Het besluit van de ava dient als een bekrachtiging en een uitvoering van het eerder genomen besluit van de dga te worden gezien. Omdat de nv pas sinds 28 december 2010 bestaat, na het besluit van de ava, kan volgens de inspecteur de VBI-status pas op dat moment worden verkregen. Verder kan de VBI-status volgens de inspecteur niet met terugwerkende kracht worden verleend.

Volgens de rechtbank blijkt uit de wet dat weliswaar met terugwerkende kracht de VBI-status worden verleend, maar dan uitsluitend met ingang van het begin van het boekjaar van de vennootschap. De rechtspersoon die de VBI-status wil krijgen moet wel bestaan op de datum met ingang waarvan men de VBI-status wil krijgen. Daar de nv in deze zaak op 28 december 2010 bij akte is opgericht, kan de nv niet op 1 oktober 2010 al de VBI-status krijgen. Het beroep op de besluiten van de staatssecretaris baat de nv ook niet. Splitsing met terugwerkende kracht is alleen mogelijk als vermogen naar een reeds bestaande vennootschap wordt afgesplitst. Daar is hiervan geen sprake. Bron: Rb. Haarlem 20-11-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat