Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Griffierechten omhoog

14 januari 2013.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de bedragen voor het griffierecht per 1 januari 2013 vastgesteld. Door een wetswijziging worden alle bedragen vanaf 1 januari 2013 jaarlijks bij een regeling van de minister van Veiligheid en Justitie aangepast aan de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex. Daarbij wordt afgerond op hele euro’s.

Voorheen werden de indexeringen jaarlijks bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Voor belastingzaken gelden de volgende tarieven: voor een beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een natuurlijk persoon bedraagt het griffierecht bij de rechtbank € 44, bij het gerechtshof of de Hoge Raad € 118. Een beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van de Wet op de dividendbelasting 1965, Wet OB 1968, Wet BPM 1992, Wet op de accijns, Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten, Wet belastingen op milieugrondslag of de Douanewet kost € 160 bij de rechtbank; bij het gerechtshof of de Hoge Raad bedraagt het griffierecht hiervoor € 239.

Voor een beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon bedragen de griffierechten € 318 (rechtbank) en € 478 (gerechtshof, Hoge Raad). In een aantal gevallen geldt overgangsrecht. Als beroep is ingesteld tegen een voor 1 januari 2013 bekendgemaakt besluit en als hoger beroep, verzet of beroep in cassatie is ingesteld tegen een voor 1 januari 2013 bekendgemaakte uitspraak. Voor een beroep wegens niet tijdig beslisse;n wordt het griffierecht geheven dat geldt op de dag waarop het beroepschrift wordt ontvangen.

Ook op het in rekening brengen van een vergoeding voor een aanmaning ter zake van een verplichting tot betaling van een geldsom aan een bestuursorgaan die is ontstaan voor het tijstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de regeling van voor 1 januari 2013 van toepassing. MvVJ 20-12-2012, nr. 334461 (Stcrt. 2012, 26652)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat