Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ruimere doelgroep Overbruggingsregeling AOW

28 januari 2013.

De Overbruggingsregeling AOW zal open staan voor een ruimere groep dan in het Regeerakkoord is afgesproken. De regeling gaat gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met vut of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering hebben en die stopt op hun 65e.

In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de contouren van de regeling. De regeling gaat gelden voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbeiden op de hogere AOW-leeftijd en waarvan de VUT- of het prepensioen nu al is ingaan. Onder de definitie van een VUT- of Prepensioenuitkering vallen de volgende regelingen.

1. VUT-regeling

2. Prepensioenregeling

3. Overbruggingspensioen

4. Regelingen op basis van het functioneel leeftijdsontslag (FLO regelingen)

Daarnaast komen ook de volgende groepen in aanmerking voor overbrugging

1. (voormalige) zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering

2. Mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen

3. Mensen met een private WIA/WGA-verzekering

4. Mensen met een lijfrente

5. Mensen met een levensloopuitkering

Er gaat een inkomensgrens gelden van 150% van het wettelijk bruto minimumloon. Van mensen boven die grens wordt verwacht dat zij financiële reserves hebben kunnen opbouwen om het inkomensverlies mee te overbruggen. Daarnaast geldt een vermogenstoets. Deze is exclusief eigen woning en pensioenvermogen. De regeling zal een uitkering op minimumniveau bieden. Dit betekent onder meer dat ander inkomen, zoals aanvullende pensioenen, in mindering wordt gebracht op deze uitkering. Ook wordt de uitkering niet hoger dan de voorziening die de mensen zelf hadden getroffen tot hun pensioen.

Bij inkomen uit arbeid wordt een deel vrijgelaten, zodat het aantrekkelijk is om te blijven werken. Naar verwachting komen in 2013 ca. 11.000 personen in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Dit aantal loopt af tot minder dan 2000 personen in 2018, wanneer de regeling eindigt voor nieuwe instroom. De regeling wordt in het najaar van kracht en gaat terugwerkend gelden vanaf 1 januari 2013. De Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling uitvoeren en zal mensen op wie dit betrekking heeft in de loop van het jaar aanschrijven. Bron: Min SZW 24-01-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat