Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Premiekorting: wijzigingen per 1 januari 2013

3 januari 2013.

De premiekortingregeling voor het in dienst nemen van oudere of arbeidgehandicapte werknemers is per 1 januari aangepast. Tegelijkertijd is de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers komen te vervallen.

Per 1 januari 2013 zijn de premiekortingen voor het in dienst nemen van een werknemer met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aangepast. De kortingsbedragen zijn verhoogd en de voorwaarden zijn aangepast: de premiekorting voor het in dienst nemen van een werknemer van 50 jaar of ouder (vanuit een uitkering) is verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 per jaar. Deze premiekorting geldt niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. de premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer gaat omhoog van € 2.042 naar € 7.000 per jaar. Betreft het een Wajonger met loondispensatie, dan is de premiekorting vanaf 1 januari 2013 € 3.500 per jaar. de hoogte van de premiekorting is voortaan afgestemd op de omvang van de arbeidstijd.

Dit betekent dat alleen bij een fulltime aanstelling (36 uur of meer) de volledige premiekorting wordt ontvangen. Bij een kortere arbeidsduur per week wordt de premiekorting evenredig verlaagd. Is er geen vaste arbeidsduur met de werknemers overeengekomen, dan wordt voor de premiekorting uitgegaan van het aantal uitbetaalde arbeidsuren in een aangiftetijdvak gedeeld door het aantal normuren. Doordat sinds 1 januari 2013 de premiekorting afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, moet deze per aangiftetijdvak worden toegepast in plaats van per loontijdvak. de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers (62+) is vervallen.

De overgangsregeling voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft bestaan. Men kan de premievrijstelling in 2013 dus nog toepassen. De premievrijstelling stopt met ingang van het loontijdvak waarin de werknemer 62 wordt. samenloop van de verschillende bonussen is niet meer mogelijk. Heeft een werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers, dan past men alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.

De premiekorting geldt voor maximaal drie jaar. Als een werkgever een werknemer, voor wie de premiekorting geldt, binnen drie maanden een nieuw contract aanbiedt, dan loopt de periode van de premiekorting gewoon door tot de termijn van drie jaar is bereikt. Is de onderbreking tussen twee contracten meer dan drie maanden, dan wordt voor de berekening van de termijn van drie jaar ook de tussenliggende periode meegeteld. Na de termijn van drie jaar komt de werkgever bij een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer niet opnieuw voor een premiekorting in aanmerking, tenzij er drie jaar zit tussen de nieuwe en de vorige arbeidsovereenkomst.

De nieuwe bedragen gelden ook voor werknemers uit de doelgroepen die voor 1 januari 2013 in dienst zijn genomen en voor wie de termijn van drie jaar nog niet is verstreken. De premiekorting komt ten laste komt van het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds. De werkgever kan de korting direct toepassen. Voorafgaande toestemming van de Belastingdienst is dus niet nodig. Wel moet de werkgever desgevraagd kunnen aantonen dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor moet de werkgever een doelgroepverklaring van de werknemer in zijn administratie te bewaren. In deze verklaring staat dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Bron: Belastingdienst/UWV

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat