Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Na zeven jaar weer cao Binnenscheepvaart

17 januari 2013.

Na zeven jaar is er sinds 1 januari weer een bedrijfstak-cao voor de binnenvaart van kracht. De nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, is inmiddels aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een nieuwe cao was lange tijd niet mogelijk doordat de brancheorganisaties CBRB en de BBU onvoldoende werkgevers vertegenwoordigden. Dit probleem is nu opgelost. In afwijking van de gebruikelijke prijscompensatie zijn partijen overeengekomen dat de cao-lonen per 1 januari 2013 met 0,5% en per 1 juli 2013 met 1,5% verhoogd worden. In vervolg op de inhoudelijke herziening van de cao zullen partijen een gezamenlijke agenda voor verdere modernisering en aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen opstellen.

De cao introduceert een nieuw beloningsstelsel dat uit vier onderdelen is opgebouwd: een (basis)loon, onregelmatigheidstoeslag, toeslag voor het werken op zaterdagen en/of zondagen en overwerkvergoeding. Daarmee kan voor elk dienstrooster de juiste beloning worden bepaald. In de praktijk zijn sommige werkgevers al enigermate op de invoering van dit stelsel vooruitgelopen. In het nieuwe stelsel is de beloning uitsluitend verbonden aan de inzetbaarheid van de werknemer; de oude cao kende een beloning die deels gekoppeld was aan de exploitatiewijze (vaaruren per etmaal) van het schip.

Partijen hebben afgesproken dat de nieuwe beloning zodanig moet worden vastgesteld dat individuele werknemers er niet op achteruitgaan. Partijen zijn het ook eens geworden over enkele belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. De pensioenpremie blijft in 2013 ongewijzigd. De komende tijd zullen partijen, in overleg met het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds, nagaan welke maatregelen verder nog moeten worden getroffen in verband met wijzigingen in de wet- en regelgeving op pensioengebied. Bron: CNV Vakmensen, 8-01-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat