Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tariefafspraken voor zzp'ers in cao mogelijk?

15 september 2014.

Volgens FNV KIEM kunnen mogelijk weer tariefafspraken voor zzp'ers in de cao worden gemaakt, als het Europese Hof van Justitie de conclusie van advocaat-generaal Wahl overneemt. Deze had op 11 september geconcludeerd dat onder bepaalde voorwaarden ook voor zzp'ers geldende tariefafspraken in de cao kunnen worden opgenomen.

Aanleiding voor de zaak bij het Europese Hof was de afspraak in 2007 om in de cao voor remplaçanten ook minimumtarieven voor zelfstandigen op te nemen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verbood dit, omdat het in strijd zou zijn met het mededingingsrecht. De tarieven voor zelfstandigen waren hetzelfde als voor vast personeel, plus een percentage voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Op die manier kosten zzp’ers en vasten de werkgever ongeveer evenveel. Dat voorkomt volgens de vakbond oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, zodat de cao niet wordt ondergraven. FNV Kiem was tegen het verbod van de NMa in beroep gegaan en in deze zaak had Hof Den Haag prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het hof wilde weten of de mededingingsregels van het Unierecht (art. 101 VWEU) zich zonder meer verzetten tegen tariefafspraken voor zzp’ers, die op basis van een overeenkomst van opdracht hetzelfde werk verrichten als de werknemers die onder de werking van de cao vallen. Indien die vraag ontkennend zou worden beantwoord wilde Hof Den Haag weten of een dergelijke bepaling in de cao mogelijk is in het geval deze (mede) bedoeld is ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die onder de werking van de cao vallen en of het daarbij nog van belang is of die arbeidsvoorwaarden daardoor rechtstreeks of slechts indirect worden verbeterd?

De advocaat-generaal stelt in zijn advies dat een bepaling in een cao, waarin is voorzien dat zelfstandigen die op basis van een overeenkomst van opdracht voor een werkgever hetzelfde werk verrichten als de werknemers die onder de werking van de cao vallen, een bepaald minimumtarief moeten ontvangen, valt binnen de werkingssfeer van artikel 101 VWEU wanneer zij namens en in het belang van zelfstandigen zijn overeengekomen. Ze vallen echter buiten de werkingssfeer van dit artikel vallen wanneer zij zijn overeengekomen namens en in het belang van werknemers van wie zij de werkgelegenheids en arbeidsvoorwaarden rechtstreeks verbeteren. De verwijzende rechter zal moeten nagaan of de betrokken bepalingen de werkgelegenheids en arbeidsvoorwaarden van werknemers rechtstreeks verbeteren, doordat zij sociale dumping werkelijk en doeltreffend voorkomen, en niet verder gaan dan nodig is om dat doel te bereiken.

In deze zaak moet het Europese Hof overigens nog uitspraak doen. Bron: FNV Kiem, 12-09-2014; Conclusie AG HvJ EU 11-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat