Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Herziening van het belastingstelsel

18 september 2014.

Het kabinet wil toe naar een eenvoudiger belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil met de herziening van het belastingstelsel 100.000 banen creëren door de lasten op arbeid te verlichten. In de brief geeft de staatssecretaris via acht keuzes richting aan het toekomstig belastingstelsel: Vereenvoudigen van de meest complexe regelingen Borgen van de toekomstige uitvoering Fiscale stimulering ondernemers richten op innovatie en doorgroei

Belastingdruk particulieren beter spreiden over de levensloop

Verlagen tarieven door snoeien in aftrekposten

Verschuiven belastingdruk van arbeid naar consumptie

Verschuiven belastingdruk van arbeid en ondernemen naar duurzaamheid

Uitbreiden gemeentelijk belastinggeld

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode een begin maken met de invoering van herzieningsmaatregelen. De staatssecretaris werkt aan een voorstel voor rechtstreekse bekostiging van instellingen in de kinderopvang. Op die manier kan het aantal ontvangers van de toeslag met 99% worden teruggebracht. Op die manier hoopt de staatssecretaris het aantal terugvorderingen en het werk dat hier voor de Belastingdienst mee gemoeid is terug te dringen. Daarnaast zal op korte termijn het bestaande stelsel van autobelastingen worden vereenvoudigd, zonder dat het totaal aan lasten wordt verhoogd. Uitwerking van die voorstellen volgt in de Autobrief 2.0.

De staatssecretaris geeft in zijn brief nadrukkelijk aan dat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt. Daarom het kabinet wil een breed draagvlak verwerven. Het kabinet verwacht op basis van eerdere herzieningen dat 3 tot 5 miljard euro aan financiële ruimte nodig is voor lastenverlichting om inkomenseffecten te kunnen compenseren. Het is de bedoeling dat de plannen klaar liggen zodat ze kunnen worden uitgevoerd als de financiële middelen beschikbaar komen. Bron: MvF 16-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat