Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Stukloon: onderbetaling vaak moeilijk vast te stellen

3 september 2014.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door Panteia, blijkt dat onderbetaling vaak moeilijk is vast te stellen indien een werknemer stukloon ontvang.

Volgens de onderzoekers van Panteia ontvangen minimaal 155.000 arbeidskrachten in Nederland stukloon. Dit betreft zelden werknemers met een (vast) arbeidscontract, maar komt vooral voor bij arbeidskrachten die werken op basis van een overeenkomst van opdracht of als arbeidskracht.

Het aantal arbeidskrachten met stukloon neemt volgens deskundigen al jaren af door mechanisering en automatisering. Maar in een aantal sectoren is het een hardnekkig verschijnsel en is er zelfs sprake van een toename, omdat de arbeid nauwelijks is te vervangen door machines (bijvoorbeeld in de tuinbouw en vis- en vleesverwerking), of omdat er door vraaguitval en/of toegenomen concurrentie druk is ontstaan op de winsten van bedrijven (bijvoorbeeld in de post- en koeriersdiensten).

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers de productienorm zelfstandig vaststellen en deze ook niet toetsen. Standaarden voor productienormen komen nauwelijks voor. Doordat werkgevers de productienorm zelfstandig vaststellen, komt het voor dat de productienorm tussen vergelijkbare bedrijven kan verschillen. Dit komt bijvoorbeeld voor in de bezorgsectoren. Het ontbreken van duidelijke normen leidt er toe dat onderbetaling vaak moeilijk kan worden vastgesteld en berekend.

Overigens verschillen de ervaringen per sector. Werkgevers en arbeidskrachten in de vlees- en vissector bijvoorbeeld achten de betaling via stukloon het meest wenselijk om zoveel mogelijk te produceren respectievelijk te verdienen. Over het algemeen hebben de arbeidskrachten in deze sectoren naar eigen zeggen de mogelijkheid om via stukloon ruim boven het minimumloon te verdienen.

De onderzoekers constateren in sommige sectoren ook verborgen stukloon, bijvoorbeeld in de postsector en schoonmaak: officieel is er geen stukloon, maar er geldt wel een productienorm per uur. Haalt men die niet dan maakt een werknemer overuren die de werkgever niet uitbetaalt. Bron: Min SZW 2-09-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat