Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tweede Kamer stemt in met Belastingplan

17 november 2014.

De Tweede Kamer heeft op 13 november zoals verwacht ingestemd met het Belastingplan 2015. Wel zijn bij de behandeling enkele amendementen aangenomen. We noemen hier de meest relevante.

Gebruikelijkloonregeling

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van het Kamerlid Neppérus (VVD) dat beoogd de bewijslastverdeling ten aanzien van de gebruikelijkloonregeling meer in balans te brengen. Het amendement bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel draait de voorgestelde uitbreiding van de kring van lichamen voor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers die in dienst zijn van de inhoudingsplichtige of met de inhoudingsplichtige verbonden lichamen, terug. Daarnaast scherpt het amendement de bewijslast voor de inspecteur aan, indien hij aannemelijk wil maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking heeft genomen. De inspecteur moet in dat geval ten minste de objectieve criteria overleggen op basis waarvan hij heeft vastgesteld wat de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het vermelden van de branche, de grootte van het bedrijf uitgedrukt in bijvoorbeeld werknemers of omzet, het werkpakket en de verantwoordelijkheden. Een ander amendement van het Kamerlid Omtzigt (CDA) om ‘meest vergelijkbare’ dienstbetrekking (voorstel Belastingplan) weer te vervangen door ‘soortgelijke’ dienstbetrekking (huidige formulering) haalde het niet. Volgens Omtzigt zorgt de uitbreiding van de dienstbetrekking waarmee men het loon van de dga vergelijkt van ‘soortgelijke’ naar ‘meest vergelijkbare’ voor een aanzienlijke bewijslastverzwaring voor dga’s.

Werkkostenregeling

Over de werkkostenregeling was vooraf (in de media) vooral veel gesteggel over onder meer de fiets, maar amendementen daarover (gerichte vrijstelling) haalden het niet. Wel werd een amendement van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aangenomen dat de concernregeling uitbreidt naar stichtingen. De betreffende stichtingen moeten dan gedurende het gehele kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Bij ministeriële regeling moeten voor de toepassing nadere regels worden gesteld. Volgens Dijkgraaf kan men hierbij denken aan de bindende voordracht van de benoeming van nieuwe bestuursleden en het recht op het vermogen bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting opererend in concernverband.

Bron: Tweede Kamer 13-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat