Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Administratie- en bewaarplicht niet geschonden

5 november 2014.

Een ondernemer moet een zodanige administratie voeren en de daartoe behorende boeken zodanig bewaren, dat te allen tijde de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk hieruit blijken. Schiet men hierin tekort, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking vaststellen, waarmee wordt aangegeven dat onvoldoende informatie is vertrekt en de bewijslast wordt omgekeerd.

Een coffeeshop exploiteert in de jaren 2005 tot en met 2008 zijn onderneming. In 2010 heeft de inspecteur een boekenonderzoek gestart bij de coffeeshop, waarna begin november een controlerapport is gezonden aan een vennoot van de coffeeshop. Op 15 november 2011 zijn een tweetal informatiebeschikkingen vastgesteld ten name van coffeeshop. In de informatiebeschikkingen is onder meer opgenomen dat de gevoerde administratie dusdanige tekortkomingen vertoond, dat de administratie niet als betrouwbare grondslag voor de fiscale winstberekening kan dienen. De gevoerde administratie wordt door de inspecteur verworpen en aan de administratieplicht is niet voldaan volgens de inspecteur. De vennoot betwist de tekortkomingen in de administratie en stelt dat de informatiebeschikkingen ten onrechte zijn afgegeven.

Artikel 52 AWR bepaalt dat administratieplichtigen gehouden zijn alles betreffende hun bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk hieruit blijken. Rechtbank Noord-Holland komt in deze zaak tot de conclusie dat de administratie- en bewaarplicht niet zijn geschonden. Voor zowel de kasadministratie, de inkoop- en voorraadadministratie als de overige gebreken is niet gebleken dat de administratie van de coffeeshop gebreken vertoonde. De vennoot kon gemotiveerd aangeven hoe de omzet wordt bepaald, welke registraties gebruikt worden om een sluitende verbandscontrole van inkoop tot verkoop in de coffeeshop te boekstaven, en op welke wijze is voldaan aan de bewaarplicht. De rechtbank concludeert dat de inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van de coffeeshophouder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de administratie niet aan de eisen van de wet voldoet. Rb. Noord-Nederland 30-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat