Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Autopoetsers in dienstbetrekking

18 augustus 2014

Een werkgever die werknemers niet in zijn loonadministratie opneemt en zwart laat werken loopt niet alleen het risico van een naheffingsaanslag met toepassing van het anoniementarief. Hij loopt ook tegen de zesmaandenfictie aan. Verondersteld wordt dat de betreffende werknemers in de zes maanden voorafgaand aan het constateren van de overtreding bij hem in dienst waren.

In een autopoetsbedrijf (een VOF) is naast de beide vennoten, zo zou blijken uit de aangifte loonheffingen, in de tweede helft van 2009 nog een werknemer werkzaam. Op 2 februari 2010 kreeg de onderneming bezoek van de Belastingdienst en Arbeidsinspectie. De controleurs troffen drie personen aan die bezig waren met het reinigen van auto’s. Nadat de controleurs hebben aangegeven waarvoor zij kwamen, rennen alle drie de personen weg uit het bedrijf. De inspecteur heeft naar aanleiding van de constateringen tijdens het bedrijfsbezoek naheffingsaanslagen en vergrijpboetes opgelegd over de tijdvakken 2 augustus 2009 tot en met 31 december 2009 en 1 januari 2010 tot en met 2 februari 2010. Daarbij is hij er vanuit gegaan dat alle drie de personen in dienstbetrekking tot de VOF stonden en de drie het netto minimumloon hebben genoten. Tevens is de zesmaandenfictie (art. 30a Wet LB 1964) toegepast.

Voor zes maanden kwam de inspecteur op een loon voor de drie werknemers van € 23.850 waarover het gebruteerde anoniementarief is geheven. De werkgever betwist dat de drie bij hem in dienstbetrekking stonden en bestrijd de opgelegde naheffingsaanslagen met toepassing van het anoniementarief. Na eerder door Rechtbank Den Haag in het ongelijk te zijn gesteld, stapt hij naar Hof Den Haag. Maar ook het hof kan uit de feiten niets anders opmaken dan dat de drie personen in dienstbetrekking staan tot de VOF. Gebleken is dat zijn vennoot leiding en instructies gaf over welke auto’s moesten worden gereinigd. Daarnaast bleek dat de ondernemer de drie ook uitbetaalde en zij konden niet zonder zijn toestemming wegblijven. Uit niets bleek volgens het hof dat er sprake kon zijn van een overeenkomst van opdracht.

Omdat van de drie geen identiteitsgegevens in de loonadministratie zijn gevonden en tevens geen loonbelastingverklaringen zijn opgenomen, en de ondernemer ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat de drie personen niet tenminste in de zes maanden voorafgaand aan 2 februari 2010 tot de VOF in dienstbetrekking hebben gestaan, kon de inspecteur volgens het hof terecht het anoniementarief toepassen. Nu de gegevens van de personen en de hoogte van het loon niet zijn na te gaan in de loonadministratie is toepassing van het gebruteerde tabeltarief mogelijk. Ook zijn in hoger beroep geen nieuwe punten naar voren gebracht die tot een ander oordeel leiden dan dat van voorwaardelijke opzet sprake is doordat de ondernemer heeft nagelaten een deugdelijke loonadministratie te voeren. Wel worden de naheffingsaanslagen en boeten verminderd: twee van de drie worden als vreemdeling aangemerkt en kunnen hierdoor niet als werknemer voor de werknemersverzekeringen worden aangemerkt, tenzij het tegendeel kan worden aangetoond. Overigens liep deze ondernemer niet alleen tegen een naheffingsaanslag op. Ook is door de Arbeidsinspectie een Boeterapport Wet arbeid vreemdelingen opgemaakt. Bron: Hof Den Haag 12-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat