Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Volgend jaar subsidieregeling praktijkleren

14 november 2013

In de Staatscourant van 5 november is de definitieve versie gepubliceerd van de Subsidieregeling praktijkleren die per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) vervangt. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen in het kader van het Belastingplan 2014.

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk. De subsidieregeling wordt vooral gericht op de groep in een kwetsbare positie waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Andere groepen waar de regeling zich op richt zijn studenten die een opleiding volgen in sectoren waarin knelpunten in de personele voorziening worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Op basis van deze uitgangspunten komen werkgevers voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking: leerlingen uit het mbo (bbl); studenten aan een technische hbo-opleiding, waarbij de werkcomponent onderdeel uitmaakt van de opleiding; vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen; promovendi met tijdelijke aanstelling bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO; werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Er is voor gekozen om aan alle werkgevers die voldoen aan de voorwaarden subsidie te verstrekken. Dit betekent dat na afloop van een studiejaar het totale beschikbare bedrag naar evenredigheid onder alle aanvragers wordt verdeeld.

Het totale beschikbare budget voor de regeling is verdeeld over de vier sectoren vmbo, mbo, hbo, en de promovendi/toio’’s, waarbij het merendeel voor rekening komt van het mbo-bbl (ruim 92%, ca. € 188,9 miljoen). De subsidie per gerealiseerde leerwerkplaats is maximaal € 2.700 per jaar. Let op: het budget ligt vast dus het is ook mogelijk dat de subsidie lager uitvalt. Ieder studie jaar wordt na 15 september het budget verdeeld over het aantal gerealiseerde leerwerkplaatsen in het voorgaande studiejaar. Omdat de regeling per 1 januari in werking treedt, loopt het eerste studiejaar daardoor bij de eerste aanvraagronde van 1 januari tot en met 31 juli voor mbo/vmbo en van 1 januari tot en met 31 augustus voor hbo en promovendi/toio’s. Om het gebruik van de regeling te stimuleren wordt in dit eerste jaar zoveel mogelijk van het beschikbare bedrag aan subsidie verstrekt.

Daarom is geregeld dat ook in dit eerste jaar tot ten hoogste € 2.700 per plek aan subsidie kan worden ontvangen. Feitelijk kan een werkgever daardoor in het eerste jaar in een kortere periode evenveel subsidie ontvangen als in de jaren daarna voor een volledig studiejaar. Omdat de werkgever tot 1 januari 2014 ook nog afdrachtvermindering onderwijs kan claimen op grond van de WVA, is het mogelijk dat de werkgever voor het studiejaar 2013/2014 meer middelen ontvangt dan onder de huidige AV-onderwijs. Let op! In tegenstelling tot de huidige (fiscale) afdrachtvermindering onderwijs, die men kan claimen tot vijf jaar na het kalenderjaar waarop de afdrachtvermindering betrekking heeft, geldt voor de nieuwe subsidieregeling praktijkleren een beperkte aanvraagtermijn. Die aanvraagtermijn sluit op 15 september, 17.00 uur na het studiejaar waarvoor men de subsidie aanvraagt. Een subsidieaanvraag dient men elektronisch in via www.agentschapnl.nl/praktijkleren. Bron: Min OCW 31-10-2013, Subsidieregeling praktijkleren (Stcrt 2013, 31130)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat