Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ontbreken handtekeningen kostbare zaak

7 juni 2016

Het ontbreken van handtekeningen en dagtekeningen op de praktijkovereenkomsten leidt er toe dat de afdrachtvermindering onderwijs niet kon worden toegepast. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk onder vermelding naar een recent arrest van de Hoge Raad. Een bouwbedrijf heeft ter verbetering van de kwaliteit en inzetbaarheid van haar werknemers een opleidingsproject opgezet. Bij de rechtbank staat vast dat de deelnemers een volledige opleiding in twee trajecten hebben gevolgd. Die trajecten liepen van 2009 tot en met 2011 en van 2012 tot en met 2014.

Ook staat in de procedure niet ter discussie dat de opleidingen als zodanig voor de afdrachtvermindering onderwijs kwalificeren. De inspecteur is echter van mening dat voor de opleiding geen afdrachtvermindering kan worden geclaimd omdat de praktijkovereenkomsten niet zijn ondertekend en de dagtekening eveneens ontbreekt. De rechtbank stelt de inspecteur onder verwijzing naar een recente uitspraak van de Hoge Raad in het gelijk. In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA), zoals die luidde ten tijde van de gecorrigeerde jaren, is bepaald dat de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing is met betrekking tot de werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een in de Wet educatie en beroepsonderwijs bedoelde beroepsopleiding, op de grondslag van een in die wet bedoelde beroepspraktijkovereenkomst.

De beroepspraktijkovereenkomst moet zijn gesloten door de werknemer, het bedrijf dat het beroepsonderwijs verzorgt en het opleidingsinstituut en moet mede zijn ondertekend door het bestuur van het desbetreffende kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Een afschrift van de beroepspraktijkovereenkomst wordt bij de loonadministratie bewaard. In het geval de inhoudingsplichtige nog niet beschikt over een door alle betrokken partijen getekende overeenkomst, mag op grond van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering (Uitvoeringsregeling) voorshands worden volstaan met het bewaren bij de loonadministratie van een verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) waaruit blijkt dat de desbetreffende leerling de beroepsbegeleidende, de basisberoepsgerichte of de beroepsopleidende leerweg volgt. De rechtbank is van oordeel dat er geen twijfel over kan bestaan dat ook aan die voorwaarde, wanneer daarop een beroep wordt gedaan, moet zijn voldaan op het moment waarop een beroep wordt gedaan op het recht op afdrachtvermindering. Bron: Rb. Gelderland 2-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat