Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inspecteur mocht contact opnemen met huisarts

20 juni 2016

De inspecteur mocht contact opnemen met de huisarts van een belastingplichtige in verband met de in diens aangifte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. Een man volgt een aantal medische diëten en brengt de kosten hiervoor als specifieke zorgkosten in aftrek in zijn aangifte IB/PVV 2012. De inspecteur wijkt van de aangifte af en neemt slechts een deel van de specifieke zorgkosten in aanmerking. Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 bestaat alleen recht op aftrek specifieke zorgkosten indien er sprake is van een op medisch voorschrift van een arts of diëtist gehouden dieet. De huisarts heeft meerdere (herziene) dieetbevestigingen afgegeven. De huisarts heeft om hem moverende redenen gemeend de eerder door hem afgelegde verklaring(en) te moeten herzien. De man heeft daarom het recht op een hogere aftrek dan de inspecteur voor dieetkosten heeft toegekend niet aannemelijk gemaakt.

De man klaagt over het feit dat de inspecteur zonder zijn toestemming contact heeft opgenomen met de huisarts. Naar het oordeel van het hof mocht de inspecteur, nadat onduidelijkheid was ontstaan ten aanzien van het aantal diëten - en daarmee over de hoogte van een aftrekpost - bij de huisarts informeren omtrent de door de hem verstrekte dieetverklaring(en). De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld, noch het fair play-beginsel of enig ander algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. De inspecteur had er weliswaar goed aan gedaan de man in kennis te stellen van het feit dat hij opheldering zou vragen bij de huisarts, maar door dat niet te doen kan niet worden gezegd dat een onrechtmatige schending van de privacy heeft plaatsgevonden. De privacy van belanghebbende wordt voldoende gewaarborgd door het verschoningsrecht waarop de huisarts zich had kunnen beroepen indien hij de gevraagde medische informatie niet had willen verstrekken. Het hof verklaart het hoger beroep van de man ongegrond. Bron: Hof Den Bosch 18-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat