Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Akkoord over sociale zekerheidsverdrag Marokko

9 juni 2016

Nederland en Marokko zijn begin juni aanpassingen van het socialezekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. September vorig jaar lagen er al politieke afspraken tussen beide landen over het wijzigen van het sociale zekerheidsverdrag. Die zijn nu vastgelegd in een aangepast verdrag. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.

Door de vertraging gelden de afspraken vanaf 1 oktober 2016, in plaats van het aanvankelijk beoogde 1 januari 2016. In aanvulling op dat eerdere akkoord is afgesproken dat Akw-gerechtigden en gedeeltelijke arbeidsongeschikten (WGA), die niet in bezwaar en beroep zijn gegaan, op dezelfde manier behandeld worden als Anw-gerechtigden. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt over de wijze van uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het beleid ten aanzien van de export van uitkeringen naar de Westelijke Sahara is niet veranderd.

De nieuwe verdragsregels zullen de rechten van huidige uitkeringsgerechtigden niet aantasten, maar alleen worden toegepast op gerechtigden wiens recht ontstaat op of na 1 oktober 2016. Nu er een aangepast verdrag is overeengekomen, zal het socialezekerheidsverdrag met Marokko niet worden opgezegd. De verdragen tot wijziging van het Algemeen Verdrag inzake Sociale Zekerheid en het daarbij behorende Administratief Akkoord met Marokko zijn inmiddels aan de Kamer voorgelegd. Bron: Min SZW 5-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat