Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meldingsplicht gedetacheerde werknemer later in werking

17 juni 2016

Per 18 juni treedt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking. Per die datum moet namelijk de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De in de wet opgenomen meldingsplicht treedt echter later in werking. Een belangrijke maatregel uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Stb 2016, 219) is de invoering van een meldingsplicht. Iedere dienstverlener moet zich melden zodat beter zichtbaar wordt welke partijen diensten verrichten in Nederland. De meldingsplicht geldt ook als de dienstverlener de werkzaamheden laat verrichten door zelfstandigen. Van die melding moet de dienstverrichter voorafgaand aan de werkzaamheden aan de dienstontvanger een schriftelijk of elektronisch afschrift geven.

De dienstontvanger dient deze te controleren en eventuele onjuistheden te melden. Het niet of onvoldoende nakomen van deze verplichtingen door de dienstverrichter en dienstontvanger kan worden beboet. De meldingplicht en de daaraan verbonden boetes zullen op een later tijdstip in werking treden. De meldingsplicht moet worden ondersteund met een digitaal meldingssysteem. Dit systeem is echter nog in ontwikkeling. Tot die tijd is het niet mogelijk om digitaal te melden. Ook andere maatregelen die samenhangen met de meldingsplicht (de informatievoorziening aan cao-partijen en door hen opgerichte organisaties die zich met cao-naleving bezighouden) zullen later in werking treden. Tijdens de parlementaire behandeling was in een nota van wijziging aan het wetsvoorstel toegevoegd de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling in geval van seizoensarbeid. Dit onderdeel van de wet, dat niet samenhangt met de implementatie van de handhavingsrichtlijn, treedt per 1 juli 2016 in werking. Bron: Stb. 17-06-2016, nr. 219

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat