Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inhoudingen op WML: Wat kan straks nog

14 juni 2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit worden een versoepeling op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon uitgewerkt. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het wettelijk minimumloon. Na kritiek op dit onderdeel van de WAS zegde de minister eerder dit jaar toe dat hij in een algemene maatregel van bestuur een uitzondering wil opnemen voor huisvestingskosten en kosten voor de zorgverzekering (dit is met name voor arbeidsmigranten van belang) en voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Ook kondigde hij verder uitstel aan van dit onderdeel van de WAS tot 1 januari 2017.

In het nu gepubliceerde ontwerpbesluit is opgenomen dat een werknemer aan de werkgever een schriftelijke volmacht kan geven om uit het uit te betalen loon betalingen in zijn naam te verrichten. Zonder deze schriftelijke volmacht is de betaling op grond van de WML beboetbaar. Het moet dan gaan om kosten voor huisvesting en zorgverzekering. Daarbij geldt een bovengrens van 25% van het voor de werknemer geldende bruto minimumloon per betalingstermijn in geval van huisvestingskosten, en per betalingstermijn ten hoogste het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie in geval van de zorgverzekering. In het besluit is verder aangegeven dat vergoedingen voor reiskosten, huisvesting of voeding die een gedetacheerde werknemer (art. 1 lid 1, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) maakt in verband met zijn detachering, niet tot het loon behoren.

Voor arbeidsbeperkte werknemers die werkzaam zijn in een beschutte werkomgeving zal de werkgever, na verleende schriftelijke volmacht, namens de werknemer uit het te betalen minimumloon betalingen kunnen doen ter zake van de huur, kosten van nutsvoorzieningen, premie zorgverzekering, lokale heffingen (o.a rioolheffing, ozb, waterschapsbelasting). Bron: Min SZW 13-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat