Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Niet alleen informatie, ook praten over beloning bestuurders

16 juni 2016

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat grotere ondernemingen verplicht om minimaal een keer per jaar met de ondernemingsraad te overleggen over de beloningen binnen de onderneming. Het doel van de wetswijziging is bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders uit te breiden. Achtergrond van het wetsvoorstel is de als onevenredig ervaren stijgingen van de beloningen van bestuurders die de afgelopen laren verscheidene malen tot maatschappelijke en politieke onvrede hebben geleid. Het wetsvoorstel versterkt de positie van de ondernemingsraad in die zin dat een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht wordt gesteld.

In de WOR is nu opgenomen dat de ondernemer ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijke informatie verschaft over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen, waaronder ook het bestuur en de toezichthouders.

Het wetsvoorstel versterkt de positie van de ondernemingsraad op dit punt door in het overlegartikel (art. 23 WOR) toe te voegen dat ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering de hiervoor genoemde arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan de orde komen. In dat overleg moeten niet alleen de regelingen zelf aan de orde komen, maar ook de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen. Bron: TK 2015-2016, 34 494, nrs. 2 en 3

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat