Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Alleen onvoorwaardelijk verschuldigde vergoeding verrekenen

13 januari 2015.

De eigen bijdrage van een werknemers kan worden verrekend met de bijtelling in zake het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto. Volgens de Hoge Raad kan dit echter alleen als de vergoeding door de werknemer in het betreffende loontijdvak onvoorwaardelijk verschuldigd is geworden.

Een vennootschap stelt in de jaren 2006 en 2007 aan haar dga een auto ter beschikking. De vennootschap laat een bijtelling vanwege privégebruik van de auto achterwege. In een aanvulling op de arbeidsovereenkomst van 12 december 2007 is opgenomen dat voor zover om welke reden dan ook ter zake van de ter beschikking gestelde auto een bijtelling wegens privégebruik zou moeten plaatsvinden, eenzelfde bedrag wordt aangemerkt als een ter zake van het privégebruik verschuldigde vergoeding, zodat per saldo geen bijtelling plaatsvindt. Tevens is vastgelegd dat de vergoeding aan het einde van een boekjaar in rekening courant zal worden verrekend.

Omdat een sluitende rittenadministratie ontbreekt, legt de inspecteur over de jaren 2006 en 2007 naheffingsaanslagen op. Nadat het bezwaar tegen deze aanslagen in 2009 is afgewezen, wordt in rekening-courant een bedrag gelijk aan de bijtelling voor de auto in rekening gebracht.

Voor de Hoge Raad is in geschil of de bedragen die in 2009 in rekening courant zijn verwerkt, zijn aan te merken als eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto en of deze in mindering kunnen worden gebracht op de bijtelling ter zake van dat privégebruik over 2006 en 2007.

Een bijtelling wordt slechts in aanmerking genomen voor zover zij uitgaat boven de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden is verschuldigd. Daarvoor is volgens de Hoge Raad echter niet vereist dat de vergoeding ook in het desbetreffende aangiftetijdvak, loontijdvak of boekjaar is betaald of verrekend. Wel moet ermee rekening worden gehouden dat het systeem van de wet meebrengt dat de inhoudingsplichtige gehouden is om de belasting in te houden op het tijdstip waarop het loon wordt genoten en om de in het aangiftetijdvak ingehouden belasting binnen een maand na afloop van dat tijdvak op aangifte af te dragen. In het licht daarvan kan slechts rekening worden gehouden met vergoedingen voor privégebruik voor zover deze reeds in het desbetreffende tijdvak onvoorwaardelijk verschuldigd zijn geworden. Het bedrag dat in 2009 in rekening courant is verwerkt, komt derhalve niet in de jaren 2006 en 2007 als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering. Bron: HR 9-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat