Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Uitstel van betaling bij eindafrekeningswinst

5 januari 2012.

Naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 november 2011 heeft de staatssecretaris eind 2012 een besluit gepubliceerd waarin hij, vooruitlopend op wetgeving, met een regeling komt voor uitstel van betaling voor de exitheffing bij verplaatsing van een onderneming naar een andere lidstaat van de EU of de EER.

Het Europese Hof had geoordeeld dat de Nederlandse exitheffing in dat geval niet in strijd is met het Europees Verdrag zolang de exitheffing niet onmiddellijk wordt ingevorderd. De staatssecretaris geeft de belastingschuldige de keuze tussen betalen binnen de betalingstermijn of uitstel van betaling. Uitstel van betaling kan worden verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Uitstel wordt verleend voor zover er ten aanzien van de vermogensbestanddelen waarover is geheven, geen sprake is geweest van realisatie. De beoordeling hiervan vindt plaats op het moment dat gekozen wordt voor uitstel aan de hand van het daarbij te overleggen overzicht van 'niet-gerealiseerde' vermogensbestanddelen. Over het bedrag dat onbetaald is gebleven is invorderingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn die op het aanslagbiljet is vermeld, is verstreken. De ontvanger verlangt zekerheden voor het uitstel, waarbij een bankgarantie het meest in de rede ligt. De zekerheid moet het bedrag dekken waarvoor het uitstel wordt verleend.

Het verleende uitstel is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Het uitstel eindigt indien sprake is van realisatie. Eenmaal per kalenderjaar moet de belastingschuldige hiertoe aan de ontvanger een overzicht verstrekt van de ‘niet-gerealiseerde’ vermogensbestanddelen. De ontvanger beëindigt het uitstel geheel als de belastingschuldige in gebreke is met het verstrekken van het overzicht. Het uitstel van betaling geldt niet (meer) voor zover er sprake is van realisatie. De staatssecretaris wijst er overigens op dat het arrest van het Europese Hof de vrijheid van vestiging betreft zoals dat geldt voor de EU- en EER-landen, maar niet voor derde landen. De mogelijkheid van uitstel van betaling geldt dus niet bij zetelverplaatsing naar een derde land. Bron: MvF 14-12-2011, nr. BLKB 2011/2477M (Stcrt 2011, 23186)

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!