Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Prinsjesdag 2013 - Belastingplan 2014

18 september 2013.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat dit jaar uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2013. Veel maatregelen waren al uitgelekt, ook op fiscaal gebied.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Algemeen

De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 stijgt met € 99, maar wordt afgebouwd in de tweede en derde schijf en daarmee inkomensafhankelijk gemaakt. In de vierde schijf (52%) verdwijnt de algemene heffingskorting in 2015. De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting voor een alleenverdienerhuishouden met een niet-verdienende partner wordt verder beperkt. Het maximum van de arbeidskorting gaat in 2014 met € 374 omhoog, oplopend tot € 836 in vier jaar. Maar de arbeidskorting wordt voor de hogere inkomens (meer dan 225% van het minimumloon) in drie jaar afgebouwd naar nul. De belastingschijven worden niet aangepast aan de inflatie. De dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon wordt verder afgebouwd. Het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 2014 met 0,5%-punt per jaar omlaag; ter compensatie wordt de derde schijf (42%-tarief) verlengd met enige honderden euro’s. De belastingvrije schenking die verband houdt met de eigen woning van ouders aan kinderen gaat per 1 oktober 2013 omhoog naar € 100.000, de verhoging geldt tot 1 januari 2015. Ook wordt in die tijd de leeftijdsbegrenzing (leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen) losgelaten. Schenkingen ter aflossing van de restschuld vallen onder de faciliteit. Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 per onderhandse akte plaatsvinden De keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen wordt herzien. Het verlaagde btw-tarief voor renovatie loopt op 1 maart 2014 af.

Ondernemers

De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Het budget van de RDA-regeling wordt teruggebracht maar het percentage wordt verhoogd tot ongeveer 60%; de budgetten van de EIA, MIA en Vamil gekort. De drempelbedragen van de EIA, MIA en Vamil worden verhoogd tot € 2.500. De eerste schijf van de S en O-afdrachtvermindering wordt verruimd tot € 250.000, het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd naar 35%. Ook komt er de mogelijkheid voor een jaaraanvraag en komen er ruimere verrekeningsmogelijkheden. Het percentage van de belastingrente wordt voor de Vpb vanaf 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Bestaande stamrechten worden bij uitkering voor 80% in de heffing betrokken. De werkgeversheffing van 16% voor inkomens boven € 150.000 blijft in 2014 bestaan. De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt beperkt, maar minder dan het kabinet eerder had aangekondigd. Aanvankelijk zou de versobering in 2015 € 500 miljoen bedragen, maar dat wordt nu € 300 miljoen in 2015. De regels voor de dga met een vrijgestelde beleggingsinstelling worden aangepast.

Auto’s

Vanaf 1 januari 2014 geldt een MRB-vrijstelling voor alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder, voor oldtimers op benzine van 26 jaar of ouder komt er een overgangsregeling met een kwarttarief over het hele jaar mits er in januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. De regelgeving buitenlandse kentekens wordt aanscherpt.

Accijnzen


De accijnzen op diesel (3 cent), LPG (7 cent) en op bier, wijn, overige alcoholische dranken (5,75%) gaan omhoog. De voorgenomen verhoging van de tabaksaccijns met 9 cent wordt uitgesteld tot 1 januari 2015 omdat er ‘grenseffecten’ zijn (Nederlanders kopen veel tabakswaren in de buurlanden). De verbruikersbelasting op limonade (2,09 cent) en vruchtensap (1,57 cent) stijgt ook.

Overig

De integratieheffing btw wordt afgeschaft. In het kader van fraudebestrijding krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om te controleren of iemand terecht of onterecht een toeslag krijgt. Ook kunnen mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij een aanvraag voor een toeslag, worden beboet. Nadat het depotstelsel in werking is getreden wordt een niet-gecertificeerde uitzendonderneming verplicht om een depot aan te houden bij de ontvanger. De inlener van arbeidskrachten van een niet-gecertificeerde uitzendonderneming krijgt de verplichting om 35% van de factuursom te storten ten behoeve van het depot van de betreffende uitzendonderneming. De betreffende uitzendondernemingen en hun inleners kunnen worden beboet met een verzuimboete van ten hoogste € 4.920 als zij hun respectievelijke verplichtingen niet nakomen. De regels voor het herleiden van het toetsingsinkomen na overlijden voor een toeslaggerechtigde worden aangevuld. De fiscale ouderenkortingen vervallen in 2015. In plaats daarvan krijgen ouderen een zogeheten ‘kop’ op de zorgtoeslag.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat