Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Naleving arbozorgverplichtingen verslechterd

5 september 2013.

De Inspectie SZW constateert dat belangrijke arbozorgverplichtingen steeds slechter worden nageleefd en bijvoorbeeld bij veel kleine bedrijven niet bekend zijn. Wel zijn de meeste werknemers tevreden over hun werk en hun werkomstandigheden.

In het Signalement Arbozorg in Nederland constateert de Inspectie SZW dat vanaf 2006 de aandacht voor preventie binnen bedrijven terugloopt. Minder dan de helft van de met name kleinere Nederlandse bedrijven heeft nu een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook aan de verplichting een preventiemedewerker te hebben binnen het bedrijf, die zich actief inzet voor de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf, voldoet een groot aantal bedrijven niet.

Vooral bij kleinere bedrijven met tien of minder werknemers is dit een probleem. Het grootste deel van de werknemers werkt overigens wel in een bedrijf met een RI&E, dan wel een preventiemedewerker. Dit komt doordat veel meer grote bedrijven dan kleine bedrijven aan de verplichtingen voldoen. Vooral voor kleinere bedrijven zijn de huidige arbozorgverplichtingen een probleem, omdat deze niet goed aansluiten bij hun ondernemerspraktijk.

Niet alleen de naleving, maar ook de wijze waarop de arboverplichtingen zijn ingevuld is een probleem. Veel bedrijven ervaren arbozorg vooral als een administratieve verplichting. De Inspectie SZW wijst erop dat wanneer de RI&E wordt uitgevoerd als een puur administratieve handeling met alleen het doel om aan verplichtingen te voldoen, dit niet bijdraagt aan gezond en veilig werken. De administratie van arbozorgverplichtingen alleen bevordert niet dat risico’s worden teruggedrongen. Hiervoor is een goed veiligheidsbewustzijn, in combinatie met het nemen van maatregelen nodig.

De Inspectie SZW constateert dat het in de Arbowet beoogde systeem van arbozorg nooit tot volle wasdom is gekomen. De Inspectie SZW wil daarom dit jaar een nieuwe aanpak van het thema arbozorg ontwikkelen, die recht doet aan de verschillen tussen grote en kleine bedrijven en een betere verankering van risicogericht handelen in de bedrijfsvoering stimuleert. In een brief aan de Tweede Kamer plaatst minister Asscher de kanttekening dat het signalement van de Inspectie SZW vooral aandacht besteedt aan de zaken die niet goed gaan. Vanuit het perspectief van de Inspectie SZW vindt hij dit begrijpelijk.

Asscher benadrukt dat er ook veel goed gaat, waarbij het verwijst naar recent onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de arbeid in Nederland in het algemeen goed is, ook in Europees perspectief. Ruim 90% van de werkgevers neemt adequate maatregelen voor de aanwezig arbeidsrisico’s en ruim 92% van de werknemers is tevreden tot zeer tevreden met zijn arbeidsomstandigheden. Verder is het percentage arbeidsongevallen en ziekteverzuim de laatste jaren relatief laag en stabiel. Bron: Inspectie SZW 4-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat