Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ondernemerschap voor eigenaren zonnepanelen

26 september 2013.

Staatsecretaris Weekers heeft in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer laten weten dat particulieren, die aannemelijk kunnen maken dat zij opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding leveren aan hun energieleverancier, als ondernemer voor de btw kunnen worden beschouwd.

Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, die beschikt over zonnepanelen op zijn woning, kon worden aangemerkt als een btw-ondernemer. Tweede Kamerleden Omtzigt en Agnes Mulder (CDA) hebben vervolgens aan de staatssecretaris gevraagd of ook Nederlandse particulieren met zonnepanelen als btw-ondernemer worden aangemerkt.

De staatssecretaris laat allereerst uitdrukkelijk weten dat er geen terugwerkende kracht bestaat voor recht op aftrek of btw-plicht als de belastingheffing al onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken om btw-teruggaaf al zijn verstreken.

De btw-plicht van eigenaren van zonnepanelen moet worden beoordeeld op grond van alle feiten en omstandigheden. De beoordeling hiervan ligt bij de inspecteur. Er is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. Dit moet de zonnepaneleneigenaar wel aannemelijk maken. Iedereen die voor de exploitatie van zonnepanelen btw-ondernemer is moet btw-aangifte doen. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan (bij een bedrag kleiner of gelijk aan € 1.345 per jaar na aftrek voorbelasting), dan kan om ontheffing van btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. In dat geval vervalt de verplichting om te factureren, maar mag aan de afnemer van de elektriciteit geen btw in rekening worden gebracht en bestaat geen recht op aftrek van btw meer.

Alle natuurlijke personen en combinaties van natuurlijke personen, zoals een maatschap, kunnen een beroep doen op de btw-ontheffing als kleine ondernemer. Na een verzoek daartoe kan die ontheffing onmiddellijk ingaan. De ontheffing gaat gepaard met een jaarlijks vragenformulier, dat ook nodig is om juiste btw-afdracht aan Brussel te bepalen.

Met de energieleveranciers zal nog overleg worden gevoerd over de praktische gevolgen van de btw-plicht voor de exploitatie tegen vergoeding van zonnepanelen. Hoewel de staatssecretaris de uitkomst van het arrest ongewenst acht, ziet hij in het arrest geen juridische ruimte om het ondernemerschap te ontkennen wanneer is voldaan aan de aangegeven voorwaarden. Hij zal daarom in Europees verband pleiten voor een aanpassing van de BTW-richtlijn. Daarbij valt te denken aan een mogelijkheid voor lidstaten om zeer kleine ondernemers met geringe omzetten of particuliere zonnepaneleneigenaren verplicht vrij te stellen van btw. Bron: MvF 25-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat