Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Regels S &O nader uitgewerkt

5 januari 2016

De minister van Economische Zaken heeft eind december 2015 in verband met de integratie van RDA in de WBSO de Regeling S & O-afdrachtvermindering gepubliceerd. Ten aanzien van S & O-verklaringen die zijn afgegeven met werkelijke kosten en uitgaven zijn de administratieve verplichtingen aangescherpt. Ook de controle wordt strikter. De administratieverplichtingen waar S & O-inhoudingsplichtigen en S & O-belastingplichtigen aan moeten voldoen wanneer een S & O-verklaring is afgegeven zijn grotendeels gelijk aan de S & O-verplichtingen in voorgaande jaren.

Nieuw zijn de nadere administratieverplichtingen die gelden wanneer een S & -verklaring is afgegeven waarin werkelijke kosten en uitgaven zijn opgenomen. Uit de administratie moet zijn af te leiden wat de werkelijke kosten en uitgaven zijn geweest van het verrichte S & O en deze moeten worden gespecificeerd. Dit is een nadere uitwerking van een voor de RDA bestaande verplichting. Ook gelden de administratieverplichtingen nu per kalenderjaar. Verder zijn de regels aangescherpt voor wat betreft de controle van de administratie. De administratie moet binnen twee maanden na het kwartaal waarin de S & O plaatsvond beschikbaar zijn voor controle.

De urenadministratie van werknemers die S & O-werk verrichten moet uiterlijk 10 dagen na een dag waarin S & O is gerealiseerd beschikbaar zijn. De administratie van de werkelijke kosten en uitgaven moet beschikbaar zijn voor controle op de dag dat mededeling wordt gedaan inzake het aantal S & O-uren c.q. de voor S & O werkelijk gemaakte kosten en uitgaven. Ten aanzien van de aanvraagtermijn voor een S & O-verklaring geldt een termijn van drie maanden voor inhoudingsplichtigen die gebruikmaken van het forfait. Voor een verklaring waarin werkelijke kosten en uitgaven zijn opgenomen geldt een termijn van drie maanden plus acht weken. In de regeling is verder opgenomen welke werkzaamheden niet tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend.

Met name werkzaamheden met betrekking tot de invoering en commercialisatie van nieuwe producten, processen en programmatuur worden uitgesloten. Deze opsomming is grotendeels ongewijzigd overgenomen uit de Afbakeningsregeling. Nieuw is dat ter verduidelijking een aantal afwijzingsgronden aan de lijst zijn toegevoegd. De posten worden in de regeling verder toegelicht. De Afbakeningsregeling S & O 1997 en de Uitvoeringsregeling S & O 2006 zijn in de Regeling verwerkt en komen te vervallen. Bron: Min. van EZ

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat