Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: 'Eerst de puntjes op de i, dan pas vakantiedagenwet invoeren'

9 januari 2011.

Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Een wetsvoorstel, waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Werkgeversorganisaties vinden dat er een aantal puntjes op de i gezet moeten worden. Zij willen daarom dat deze wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen niet dat de wet -als de Eerste Kamer zich hierover heeft gebogen- halverwege dit jaar wordt ingevoerd. Werkgevers hebben immers tijd nodig zich op deze maatregel voor te bereiden. Bovendien is het uitvoeringstechnisch haast ondoenlijk om twee systemen in één kalenderjaar te hanteren. Omdat dit werkgevers onnodige administratieve lasten bezorgt, zien zij daarom de invoering het liefst op 1 januari 2012.

Met het wetsvoorstel wil dit kabinet tegengaan dat een stuwmeer wordt opgebouwd en stimuleren dat werknemers regelmatig verlof opnemen. Dat is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) goed voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

In tegenstelling tot wat de vakbonden beweren, is het volgens werkgeversorganisaties nog wel mogelijk om voor lang verlof te sparen, bijvoorbeeld via de levensloop. Sinds in 2001 de verjaringstermijn van twee naar vijf jaar werd verlengd, zijn er meerdere andere maatregelen getroffen om arbeid en zorg beter combineerbaar te maken, zoals de invoering van het kortdurend zorgverlof, het langdurend zorgverlof, de verlenging en tegemoetkoming kosten ouderschapsverlof en ook de levensloopregeling.

In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat zieke werknemers evenveel vakantiedagen opbouwen als gezonde werknemers. In de huidige situatie bouwen zieke werknemers een kwart minder vakantiedagen op in twee jaar dan gezonde werknemers. In het kader van gelijke behandeling mag dat niet van het Europese Hof. Dat betekent een lastenverzwaring voor werkgevers. Minister Kamp wil met dit wetsvoorstel een kostenneutraal pakket aan werkgevers presenteren. In het kader van 'gelijke behandeling' vinden de werkgeversorganisaties het standpunt van de vakbonden eenzijdig.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen (meer dan de twintig wettelijke vakantiedagen bij volledig dienstverband) geldt wel een vervaltermijn van vijf jaar. In zo'n 150 CAO's staan echter bepalingen over verjaringstermijnen van vijf jaar opgenomen die tot verwarring kunnen leiden. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen SZW op om duidelijk te communiceren dat dergelijke bepalingen alleen geldig zijn voor de bovenwettelijke dagen en dat deze nieuwe wet juridisch voorgaat op oude CAO-afspraken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat