Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schadevergoeding vormt belast loon

4 februari 2015.

Ontvangt een werknemer in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding dan is dat in principe belast loon. Meent men dat (een deel van) de som een vergoeding van immateriële schade betreft, en daarom onbelast zou zijn, dan zal men dit moeten aantonen.

De dienstbetrekking van een werknemer wordt in 2009 op diens verzoek door de kantonrechter ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer krijgt daarbij een ontslagvergoeding van € 35.000 toegekend, die wordt gestort in een stamrecht-bv. Vervolgens procedeert hij over zijn werkloosheidsuitkering, waarbij ook de werkgever een rol had. Uiteindelijk zijn de werknemer en zijn voormalige werkgever op aandringen van het ministerie van OC&W een mediationtraject gestart. Dit leidt ertoe dat aan de werknemer een bedrag van € 175.000 wordt toegekend, waarvan € 90.000 (betreffende WW- en pensioenberekeningen) in de stamrecht bv wordt gestort en € 85.000 als schadevergoeding naar de privérekening wordt overgemaakt.

De inspecteur heeft gesteld dat € 85.000 is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. De werknemer bestrijdt dit. Volgens hem is er sprake van een onbelaste vergoeding voor door hem geleden immateriële schade. Volgens het hof moet de werknemer aannemelijk maken dat (een deel van) het bedrag niet zozeer zijn grond in de dienstbetrekking vindt dat het als daaruit genoten moet worden aangemerkt. Omdat de werknemer daar niet in slaagt, dient volgens het hof het volledige bedrag van € 175.000 ter vervanging van gederfd of te derven loon uit (vroegere) dienstbetrekking. In die bewijslast slaagt belanghebbende volgens het hof echter niet. En voor zover de werknemer meent dat het bedrag van € 85.000 een vergoeding was voor het psychisch leed als gevolg van de ontslagperikelen, dan is dit volgens het hof psychisch leed dat inherent is aan de afwikkeling van het ontslag. Ook een daarvoor toegekende vergoeding moet worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014 (publ. 9-01-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat