Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versoepeling boeteregime Waadi

20 februari 2014.

De Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs zijn aangepast. De nieuwe regels (terugwerkend tot 1 juli 2012) bevatten een staffel om de hoogte van boetes aan een maximum te verbinden, een versoepeling voor een zelfstandige die zichzelf via de eigen bv aan derden uitleent en een bepaling over de matiging van boeten.

De hoogte van de boete op grond van de Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013 is afhankelijk van het aantal uitzendkrachten dat is uitgeleend (€ 12.000 per arbeidskracht). Voor inleners geldt dezelfde boetenorm. Omdat de hoogte van de boete afhangt van het aantal werknemers ten aanzien van wie de overtreding is begaan, kon de boete in de praktijk onevenredig hoog uit vallen. Daarom wordt in de nieuwe beleidsregels de hoogte van de boete – door middel van een staffel – aan een maximum verbonden. Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zonder registratie bedraagt de boete voor zowel de uitlener als de inlener bij minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten € 12.000; bij tien maar minder dan dertig ter beschikking gestelde arbeidskrachten € 24.000; bij dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 48.000.

Bij de invoering van de registratieplicht voor het uitzenden en detacheren van personeel is aangesloten bij de definitie van uitlener in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit betekent dat iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt, zich moet registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Hierdoor kan een zelfstandige die zijn activiteiten in een bv heeft ondergebracht onder de registratieplicht vallen, als hij zichzelf via zijn bv aan derden uitleent. De bv moet dan geregistreerd staan wanneer hij zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Dat laatste is echter niet altijd duidelijk en afhankelijk van feiten en omstandigheden. Om geen risico te lopen zal een zelfstandige dan mogelijk zijn bv laten registeren, ook als dat niet nodig is. Omdat dit kan leiden tot onnodige administratieve lasten, worden de beleidsregels boeteoplegging Waadi zo aangepast, dat geen boete wordt opgelegd als het verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten wordt overtreden door een bv die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt en de bestuurder (tezamen met zijn echtgenoot) voor 90% of meer eigenaar is van de bv. Ook de inlener zal in dat geval geen boete krijgen.

Voorts is in de beleidsregels een bepaling opgenomen waardoor ook de boete aan de inlener gematigd kan worden, als de boete aan de uitlener wordt gematigd omdat hij wel bij het Handelsregister staat ingeschreven maar niet in de hoedanigheid van uitzender. Voorwaarde is wel dat de inlener in de vijf jaar voorafgaand niet eerder een boete is opgelegd in het kader van de Waadi.

Deze beleidsregel werkt terug tot en met 1 juli 2012, het moment waarop de registratieplicht in de Waadi is opgenomen. Reeds onherroepelijk geworden boetes zullen ambtshalve worden bijgesteld. Bron: Stcrt. 2014, 5048

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat