Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kwaliteitseisen voor curatoren, mentoren en bewindvoerders

4 februari 2014.

Minister Opstelten heeft in een besluit nadere invulling gegeven aan de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren, aan het toezicht daarop en de vrijstellingen. Het ontbreken van toezicht op de bedrijfsvoering van met name bewindvoerders is een duidelijk manco gebleken. In de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap worden kwaliteitseisen gesteld aan curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben. De wet voorziet tevens in controle op het voldoen aan de kwaliteitseisen door een accountant of, in geval van mentorschap, in een door de kantonrechter benoemde deskundige. Tenslotte bevat de wet vrijstellingen voor bepaalde categorieën curatoren en bewindvoerders. Een en ander wordt met dit besluit nader ingevuld.

De kwaliteitseisen zien op de bedrijfsvoering en scholing van de curator, bewindvoerder en mentor en, voor zover van toepassing, op de werving, scholing en begeleiding van en het toezicht op de personen door wie hij zijn taken uitoefent. In het besluit worden eisen gesteld aan de werving (integriteit), opleiding, scholing en begeleiding, de omgang met de betrokkene, de klachtenregeling, de dossiervorming, de bedrijfsvoering en eisen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Is de curator, bewindvoerder of mentor een rechtspersoon, dan worden de eisen gesteld aan de rechtspersoon, dan wel aan de natuurlijke persoon of personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen. De eisen die al in de wet worden gesteld en hoeven niet nog een keer te worden vastgelegd.

Handelingsonbekwamen en zij ten behoeve van wie mentorschap is ingesteld zijn uitgesloten van het curatorschap. Net als personen van wie één of meer goederen onder een bewind staan, in staat van faillissement verkeren en personen op wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is. Hetzelfde geldt voor bewindvoerders. Ten aanzien van het conceptbesluit zijn er een aantal wijzigingen. Curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben, moeten aan de kwaliteitseisen voldoen. Dit waren eerst tien personen. Daarnaast hoeft de accountant niet langer een verklaring af te geven over het voldoen aan alle eisen, maar uitsluitend verslag te doen over de eisen inzake de bedrijfsvoering en een verklaring over de balans en de staten van baten en lasten. Ook worden er in het besluit eisen gesteld aan de personen via wie de curator, bewindvoerder en mentor zijn taken uitoefent. De curator, bewindvoerder, mentor moet ervoor zorg dragen dat de personen via wie hij zijn taken uitoefent, geen belangenconflict hebben bijvoorbeeld omdat zij werknemer zijn van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd. Dit betekent dat een beheerstichting ofwel de werknemers van de zorginstelling rechtstreeks in dienst moeten nemen, ofwel op andere wijze moeten voorzien in de uitoefening van de taken van de bewindvoerder. Voor die overgang hebben de stichtingen twee jaar de tijd vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit. Bron: Min. v. V&J, 29-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat