Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vakcentrales positief over APF

24 februari 2014.

De drie vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben aangegeven overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (APF) te staan om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen die in moeilijkheden komen. De vakcentrales vinden wel dat een APF geen winstoogmerk mag hebben. De centrales hebben gezamenlijk gereageerd richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de consultatie over het voorontwerp Wet Algemeen Pensioenfonds.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen een algemeen pensioenfonds (APF) introduceren om de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers te verbeteren om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren. Dit voorontwerp ligt momenteel voor ter consultatie. Volgens het voorontwerp staat het APF uitsluitend open voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verplichte beroepspensioenregelingen. Het APF staat niet open voor regelingen die thans zijn ondergebracht bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. De ministeries wilden met deze consultatie de samenleving informeren over de voorgestelde wetgeving en ideeën verzamelen voor eventuele geconstateerde tekortkomingen in het voorontwerp van wet en de memorie van toelichting.

Volgens de vakcentrales komen de belangen van de deelnemers bij een winstoogmerk van een APF op gespannen voet te staan met de belangen van aandeelhouders. De komst van de APF, zonder winstoogmerk, kan bijdragen aan een oplossing voor de problemen van kleinere pensioenfondsen. Dan hebben deze fondsen, zonder dat ze naar een groter fonds over hoeven te gaan, een antwoord op de verzwaring van taken door de nieuwe wetgeving en steeds strengere governance-eisen.

Veel (ondernemings)pensioenfondsen staan op het punt te liquideren en hebben nu vaak geen ander alternatief dan een (commerciële en vaak dure) verzekeraar. Met de APF kunnen deze kleinere pensioenfondsen profiteren van schaalvergroting, maar wel hun eigen regeling behouden. De vakcentrales pleiten ervoor de governance-structuur niet te beperken en alle bestuursmodellen uit de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen mogelijk te maken bij een APF. Verder wordt nog bezien of de APF een oplossing kan zijn voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, mits dit de verplichtstelling niet onder druk zet.

Bron: vakcentraleMHP.nl 20-02-014, CNV.nl 21-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat