Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sterkere positie voor curator

17 juli 2015

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat de positie van de curator moet versterken. Het wetsvoorstel (Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator) voorziet in een wettelijke taak voor de curator bij fraudesignalering. In de praktijk stuit een faillissementscurator vaak als eerste op onregelmatigheden in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel.

Door hem meer ruimte te geven om in die gevallen actie te ondernemen, wordt de aanpak van faillissementsfraude effectiever. Om zijn nieuwe taak goed uit te voeren moet de curator wel de nodige informatie krijgen van de failliete boedel. Daarom worden de bestaande informatie- en medewerkingsverplichtingen aangescherpt en verduidelijkt.

Zo moet de curator bijvoorbeeld worden ingelicht over eventuele buitenlandse vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld banktegoeden, onroerend goed) en moet hem medewerking worden verleend om daarover de beschikking te krijgen. Ook worden curatoren volgens het wetsvoorstel verplicht mogelijke onregelmatigheden te melden bij de rechter-commissaris. Vervolgens kan er een melding of aangifte van de fraude volgen.

Het ingediende wetsvoorstel De maatregel vloeit voort uit het wetgevingsprogramma herijking van het faillissementsrecht. Dit programma bestaat uit drie peilers: tegengaan van faillissementsfraude, versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en modernisering van de faillissementsprocedure. Twee van de wetsvoorstellen uit dit programma (wetsvoorstel bestrijding faillissementsfraude en het wetsvoorstel introductie civielrechtelijk bestuursverbod) zijn inmiddels door de Tweede Kamer al goedgekeurd. Een ander wetsvoorstel (Wet continuïteit ondernemingen I) ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. In het najaar zal het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II (dwangakkoord) worden voorgelegd aan de Raad van State en zal het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures in consultatie gaan. Bron: Min V&J 14-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat