Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Welk loon doorbetalen gedurende de loonsanctie?

6 januari 2014.

De kantonrechter te Nijmegen oordeelde onlangs (in een kortgedingprocedure) over de vraag welk loon een werkgever gedurende de loonsanctie van het UWV (het derde ziektejaar) moet doorbetalen: 70% van het overeengekomen dagloon (net als in het tweede ziektejaar) of slechts 70% van het maximum dagloon. Nadat de kantonrechter het spoedeisend belang van de vordering van de werknemer had vastgesteld en de zaak geschikt had bevonden voor behandeling in kort geding – de feiten zijn helder en de rechtsvraag niet te ingewikkeld – boog de kantonrechter zich over de rechtsvraag: moet de werkgever, gedurende de loonsanctie van het UWV 70% van het overeengekomen loon of 70% van het maximale dagloon aan de werknemer betalen?

Het UWV kan het tijdvak gedurende welke de werknemer tijdens ziekte recht heeft op loondoorbetaling van de werkgever met ten hoogste 52 weken verlengen, zodat de werkgever in die periode zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratie-inspanningen kan herstellen. In de WIA wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever tijdens ziekte van de werknemer is opgenomen, maar uit deze verwijzing volgt volgens de kantonrechter niet, zoals de werkgever lijkt te betogen, dat zij gedurende de loonsanctie (het derde ziektejaar) op grond van het bepaalde in het BW slechts gehouden is 70% van het maximale dagloon te betalen.

De loonsanctie uit de WIA betreft slechts een verlenging van het loontijdvak. Uit (de Memorie van Toelichting van) de WIA of het BW blijkt niet wat de hoogte is van het loon dat dient te worden doorbetaald gedurende de door het UWV opgelegde sanctie. Evenmin blijkt dat gedurende een loonsanctie 70% van het maximale dagloon dient te worden betaald, zoals de werkgever heeft aangevoerd. Niet valt in te zien waarom de omvang van de loondoorbetalingsverplichting – nu er enkel sprake is van een verlenging van een loontijdvak – gedurende die verlenging anders zou zijn dan de periode daarvoor. In het tweede ziektejaar heeft de werkgever 70% van het overeengekomen loon uitgekeerd aan de werknemer. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter is de werkgever dan ook verplicht om gedurende de loonsanctie van het UWV, die slechts een verlenging van het tijdvak waarin loon moet worden doorbetaald tot gevolg heeft, 70% van het overeengekomen loon door te betalen.

Het verweer van de werkgever, dat zij gedurende de eerste twee ziektejaren verzekerd was en dat daarom het loon kon worden aangevuld, en dat zij het derde ziektejaar niet meer verzekerd is, doet aan het voorgaande niet af. Immers, het al dan niet afsluiten van een dergelijke verzekering valt in de risicosfeer van de werkgever en kan niet worden tegengeworpen aan de werknemer. Bron: Rb. Gelderland 28-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat