Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Dien tijdig verzoek om concernaansluiting in

27 januari 2014.

Een werkgever kan, in concernsituaties, de inspecteur verzoeken om een andere sectorindeling dan waar hij zelf toe behoort. De inspecteur is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden evenwel niet verplicht een dergelijk verzoek in te willigen. Evenmin hoeft de inspecteur de concernaansluiting in te laten gaan op een bepaalde datum.

Met dagtekening 25 oktober 2012 heeft een vennootschap de inspecteur mede namens een aantal in het verzoek vermelde vennootschappen verzocht te beslissen dat zij met ingang van 1 januari 2010 zijn aangesloten bij dezelfde sector. De inspecteur heeft bij beschikking van 12 november 2012 het verzoek ingewilligd met dien verstande dat als ingangsdatum geldt 1 september 2012. Het Hof Arnhem-Leeuwarden geeft aan dat de inspecteur in enkele in regelgeving omschreven gevallen kan beslissen dat twee of meer werkgevers aangesloten zijn bij dezelfde sector. Uit de tekst van de Regeling Wfsv, in het bijzonder uit het gebruik van het woord ‘kan’, volgt naar het oordeel van het hof dat de inspecteur de bevoegdheid heeft een verzoek in te willigen, maar dat hij daartoe niet verplicht is. Ook is de inspecteur niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek de concernaansluiting te laten ingaan op een bepaalde datum. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid is de inspecteur gehouden te handelen overeenkomstig door hem vastgestelde beleidsregels en in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Er zijn in dit geval geen omstandigheden gesteld of gebleken waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de inspecteur anders heeft gehandeld.

Daaraan doet niet af dat de indeling wel met terugwerkende kracht kan worden aangepast in gevallen waarin een werkgever ten onrechte was ingedeeld in een andere sector dan die waarbij hij van rechtswege was aangesloten. In dit geval gaat het immers om werkgevers die waren ingedeeld bij de juiste sector, zij het dat zij bij een andere sector werden ingedeeld nadat de inspecteur dat had besloten bij een op verzoek afgegeven beschikking in verband met een concernaansluiting. De inspecteur handelt dan ook niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur door terugwerkende kracht wel toe te staan bij een sectorwijziging in verband met een onjuiste indeling en niet bij een sectorwijziging op verzoek van de werkgever. Deze uitspraak onderstreept het belang om tijdig een verzoek om concernaansluiting in te dienen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat