Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afroommethode afgewezen

30 januari 2014.

Als een dga in zijn hoedanigheid als enige werknemer van de bv arbeid verricht, wil dat niet zeggen de afroommethode standaard van toepassing is. Volgens rechtbank Den Haag moet ook gekeken worden naar wat een werknemer die geen ab-houder is met dezelfde opleiding, kwaliteit en werkervaring verdient. Een bv verleent diensten op het gebied van communicatiemanagement. De enig aandeelhouder is de enige werknemer van de bv. Er wordt een boekenonderzoek ingesteld naar de aangiften loonheffing over de jaren 2007 tot en met 2011. Naar aanleiding hiervan legt de inspecteur naheffingsaanslagen op over de jaren 2007, 2009 en 2010.

Voor de rechtbank geeft de dga aan dat het aan hem toegekende loon binnen de gestelde grenzen van de gebruikelijkloonregeling blijft. Er moet volgens de dga ook worden gekeken naar wat een niet ab-houder met dezelfde opleiding, kwaliteit en werkervaring zou verdienen. De inspecteur heeft dergelijke vergelijkende cijfers niet verzameld. Uit onderzoek van de bv blijkt dat een communicatieadviseur/manager afhankelijk van ervaring, opleiding en bedrijf maximaal rond de € 66.000 per jaar verdient, maar zeker niet meer dan € 78.000. Volgens de inspecteur is het vaste jurisprudentie dat in een geval waarin de opbrengsten van een bv (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur in zijn hoedanigheid van werknemer van de bv verrichte arbeid, het mogelijk is het gebruikelijk loon te berekenen op basis van de opbrengsten van de bv verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. Het gebruikelijk loon is daarom terecht met toepassing van de afroommethode bepaald en er hoeft niet naar lonen voor vergelijkbare functies in het economische verkeer te worden gekeken.

Vaststaat dat de dga in de jaren 2007, 2009 en 2010 een hoger loon heeft genoten dan het normbedrag voor de betreffende jaren. Daarom moet de inspecteur aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon over voornoemde jaren hoger is dan het in de loonadministratie van de bv verantwoorde loon voor de dga. Daarin is de inspecteur volgens de rechtbank niet geslaagd. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar vergelijkbare functies in de markt. Hij heeft alleen aangegeven dat de afroommethode moet worden toegepast omdat de dga de enige werknemer van de bv is. De rechtbank vindt dat in een geval als dit waarbij het met toepassing van de afroommethode berekende loon over de jaren 2007, 2009 en 2010 hoger is dan het aan de dga toegekende en uitbetaalde loon - zonder nadere motivering - niet volgt dat het toegekende loon daarom lager is dan het loon dat in het economische verkeer voor een soortgelijke dienstbetrekking gebruikelijk is. De bv heeft gemotiveerd en met stukken onderbouwd aangevoerd dat het loon van een communicatieadviseur bij zowel commerciële bedrijven als de overheid, voor welke organisaties de dga werkzaamheden heeft verricht, varieert tussen de € 30.000 en € 69.000 per jaar, waarbij het verschil in beloning onder meer afhankelijk is van verschillen in opleiding en ervaring. Nu het in de loonadministratie verantwoorde loon van de dga hier niet in belangrijke mate van afwijkt en verweerder hier niets tegenover gesteld heeft, is de rechtbank van oordeel dat de inspecteur niet aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan. De naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd. Bron: Rb. Den Haag 09-01-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat