Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2015 aangenomen door de Eerste Kamer

17 december 2014.

De Eerste Kamer heeft op 16 december het Belastingplan 2015 aangenomen. Bij de behandeling van het Belastingdienst werd door senator Van Boxtel (D66) werd nog een motie ingediend om uiterlijk met Prinsjesdag 2015 een uitgewerkt voorstel voor de belastingherziening te presenteren. Deze motie werd aangenomen.

De NOB heeft tijdens de behandeling van het Belastingplan 2015 in de Eerste Kamer op een aantal punten om duidelijkheid verzocht ten aanzien van de gebruikelijkloonregeling. Deze punten zijn uitgewerkt in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015. Allereerst wil het NOB bevestigd zien dat alleen die gebruikelijkloonafspraken worden opgezegd die door de gewijzigde wetgeving worden geraakt. Hierop laat de staatssecretaris weten dat omdat alleen afspraken worden opgezegd waarbij het loon op een hoger bedrag dan € 44.000 was gesteld, uitsluitend die afspraken worden opgezegd waarbij vaststaat dat de doelmatigheidsmarge gebruikt is of had kunnen worden. Als uit de vaststellingsovereenkomst (de afspraak) blijkt dat bij het vaststellen van het loon niet de volledige doelmatigheidsmarge van 30% is toegepast, kunnen de opgezegde afspraken onder dezelfde voorwaarden worden voortgezet zonder het afgesproken loon te verhogen tot 75/70e daarvan. Voor zover dit van toepassing is, moet het in aanmerking te nemen loon wel gecorrigeerd worden naar een bedrag waarbij een doelmatigheidsmarge van maximaal 25% toegepast wordt. Verder vraagt de NOB of de 75/70-fictie ook toegepast kan worden indien geen sprake is van een afspraak. Dit is niet het geval. De 75/70-fictie is alleen van toepassing op inhoudingsplichtigen met opgezegde afspraken. Inhoudingsplichtigen zonder afspraak hadden ook voor 1 januari 2015 geen zekerheid, dus is er geen reden voor een overgangsregeling.

De staatssecretaris bevestigt niet dat er geen plaats meer is voor de afroommethode. Hij geeft aan dat het belang van de afroommethode verder is afgenomen doordat er altijd een meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Naar zijn mening heeft de afroommethode echter nog steeds betekenis. Er kunnen verschillen blijven bestaan tussen de meest vergelijkbare dienstbetrekking en de dienstbetrekking van de directeur-grootaandeelhouder. Hoe groter deze verschillen zijn, hoe meer de afroommethode als alternatief in beeld komt om vast te stellen wat een gebruikelijk loon is. De afroommethode kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het overleg tussen de inhoudingsplichtige en de Belastingdienst om tot een afspraak over de hoogte van het loon te komen of dienen als controlemiddel voor beide partijen.

Verder herhaalde de NOB haar eerdere pleidooi om de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling nog een, eventueel korte, periode in 2015 te laten gelden, om zo de boeterente die banken bij vervroegde aflossing doorgaans in rekening brengen, te matigen. De staatssecretaris blijft er echter bij dat de tijdelijk verruimde vrijstelling gedurende een termijn van 15 maanden geldt en dat de voorwaarden waaraan de vrijstelling gebonden is (waaronder besteding vóór de einddatum) vanaf het begin duidelijk geweest. Bron: EK 17-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat