Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Melding betalingsonmacht niet rechtsgeldig

27 mei 2014.

Een melding betalingsonmacht moet tijdig door de bestuurder van een vennootschap worden gedaan. Gebeurt dit niet, dan kan een bestuurder aansprakelijkstelling alleen voorkomen als hij aantoont dat het niet of niet tijdig melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is. Rechtbank Noord-Holland kwam onlangs tot de conclusie dat ziekte van de bestuurder geen geldig excuus was.

De zaak betreft een gewezen formeel (mede) bestuurder van een bv, die aansprakelijk was gesteld voor de belastingschulden van de bv over de tijdvakken september 2010 tot en met december 2010. Voor de tijdvakken november en december 2010 had hij de betalingsonmacht tijdig gemeld, voor de overige tijdvakken had geen tijdige melding plaatsgevonden. De melding betalingsonmacht over de tijdvakken november en december 2010 wordt op 28 januari 2011 niet-rechtsgeldig verklaard. De inspecteur had namelijk om aanvullende informatie verzocht, die niet werd verstrekt. Later dat jaar, op 30 augustus 2011, is de bv in staat van faillissement verklaard.

De gewezen bestuurder is het niet eens met het bedrag van de aansprakelijkstelling. Meer in het bijzonder is in geschil of er sprake is van een tijdige en rechtsgeldige melding van de betalingsonmacht. En voor zover er geen sprake was van een tijdige en rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is hij van mening dat dit niet aan hem te wijten was. Aan de hand van de feiten en wat de man op de zitting verklaart komt de rechtbank tot het oordeel dat geen sprake is van een tijdige en volledige melding. De informatie waar de inspecteur om heeft verzocht, is desgevraagd niet verstrekt. De bestuurder had die vraag doorgespeeld aan zijn administratiekantoor. Op zitting zegt hij dat aangezien de melding vervolgens niet rechtsgeldig is verklaard, hij er van uitgaat dat niet de gevraagde stukken zijn overgelegd. De man voert aan dat dit niet aan hem te wijten was. Hij voert beroept zich hierbij op zijn ziekte. In de betreffende periode zou hij psychische klachten hebben gehad.

Op 10 juni 2010 had hij zich ziek gemeld en vanaf die datum was hij nauwelijks inzetbaar en slechts af en toe op kantoor aanwezig. Hij staaft een en ander met een brief van de huisarts en een psychiatrisch rapport. Dit overtuigt de rechtbank echter niet. Volgens de rechter zijn de psychische klachten van belanghebbende niet kort voor het einde van de meldingstermijn ineens opgekomen. Bovendien is gesteld noch gebleken dat hij ten gevolge van zijn gestelde psychische klachten niet meer in staat was om te beoordelen of hij zijn taak als bestuurder van de bv nog naar behoren kon vervullen. Integendeel, hij ging door met werken en was af en toe op kantoor en wilde de zaken oplossen. Op basis van bovengenoemde omstandigheden oordeelt de rechter dat de man onverkort verantwoordelijk is gebleven voor de vervulling van zijn taken als bestuurder van de bv. Daarnaast staat volgens de rechter vast, dat hij als bestuurder van de bv in de gelegenheid is geweest invloed uit te oefenen op het betalingsgedrag van de bv en dat hij verantwoordelijk was voor het nakomen van de fiscale verplichtingen. Het overdragen van werkzaamheden aan anderen doet aan de zeggenschap en verantwoordelijkheid niet af. Bron: Rb. Noord-Holland 6-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat