Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inleners aansprakelijk voor overuren

21 februari 2013.

Een payrollbedrijf is niet als werkgever en inhoudingsplichtige aan te merken voor arbeidsuren die niet in haar loonadministratie zijn verantwoord. Omdat de inspecteur niet aannemelijk kan maken dat de overuren door het payrollbedrijf zijn betaald, worden de naheffingsaanslagen loonheffing vernietigd.

Aan een payrollbedrijf worden naheffingsaanslagen loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 en 2011 opgelegd. Dit naar aanleiding van een boekenonderzoek bij het bedrijf en derdenonderzoeken bij een aantal inleners van het bedrijf. Uit de derdenonderzoeken blijkt dat de feitelijk gewerkte uren bij de inleners kloppen met de verkoopfacturen van het bedrijf. De urenlijsten in de administratie van het bedrijf komen echter niet overeen met de urenlijsten van de inleners, terwijl de inleners deze urenlijsten naar het bedrijf sturen. Alle werknemers die voor inleners hebben gewerkt staan op loonlijst van het payrollbedrijf en ontvangen hun salaris via een bankrekening die op naam van het bedrijf staat.

Omdat de door de inleners ter beschikking gestelde urenregistraties niet gelijk blijken te lopen met de aangiften die het bedrijf voor de werknemers heeft gedaan, heeft de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd. Volgens de rechtbank staat vast dat de werknemers in dienst waren bij het bedrijf en dat het bedrijf voor hun inhoudingsplichtig was. Het is aan de inspecteur om aan te tonen dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. Uit het boekenonderzoek blijkt volgens de inspecteur dat het aantal uren dat het bedrijf aan inleners in rekening heeft gebracht afwijkt van het aantal uren dat zij volgens haar administratie aan de personeelsleden heeft uitbetaald. Het aantal in rekening gebrachte uren is aanzienlijk hoger dan het aantal uren dat volgens de loonadministratie zou zijn gewerkt.

De rechtbank is het hier niet mee eens. Het aantal uren dat volgens inleners is gewerkt, is veel hoger dan het aantal uren dan het bedrijf in haar loonadministratie heeft verwerkt. Daarmee heeft de inspecteur wel aannemelijk gemaakt dat er meer uren zijn gewerkt en dat daarom ook aangenomen kan worden dat de werknemers meer loon hebben ontvangen. De inspecteur slaagt er alleen niet in aannemelijk te maken dat de extra lonen door het bedrijf zijn betaald of dat zij betrokken is bij de uitbetaling van die lonen. Vraag is of het bedrijf ook de inhoudingsplichtige is voor loonbetalingen die niet in de loonadministratie van het bedrijf voorkomen. Naar het oordeel van de rechtbank is het bedrijf werkgever en inhoudingsplichtige voor zover de desbetreffende werkzaamheden werden verricht op grond van de tussen het bedrijf en de werknemers bestaande arbeidsovereenkomsten.

Dit is niet het geval voor zover het verrichten van arbeid en het betalen van de desbetreffende lonen niet via het bedrijf en buiten haar medeweten heeft plaatsgevonden. Vaststaat dat het bedrijf nooit de beschikking heeft gehad over de urenregistraties van de inleners en dat het niet aannemelijk is dat de desbetreffende lonen door het bedrijf zijn betaald of dat het bedrijf daar op andere wijze bij betrokken is geweest. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat het bedrijf voor wat betreft de niet in haar loonadministratie verantwoorde arbeidsuren niet als werkgever en inhoudingsplichtige is aan te merken. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat een werknemer meer dan één werkgever heeft. Dat de personeelsleden daardoor mogelijk hebben gehandeld in strijd met het anticoncurrentiebeding, zoals dat is opgenomen in de detacheringsovereenkomsten, maakt dit niet anders. Bron: Rb. Den Haag 14-12-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat