Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inhouden, dus ook afdragen

5 februari 2013.

Een inhoudingsplichtige is verplicht tot afdracht van de loonheffingen die hij in een tijdvak heeft ingehouden. Ook indien die inhouding ten onrechte of tot een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden.

De inhoudingsplichtige moet eerst afdragen, en kan daarna bezwaar maken. Een transportonderneming heeft in 2006 op het loon van de voor haar werkzame chauffeurs die werkzaam zijn op internationale transporten een bedrag van in totaal € 203.693 aan loonheffingen ingehouden. Deze loonheffingen heeft de transportonderneming niet afgedragen aan de Belastingdienst. De inspecteur heft het volledige bedrag van € 203.693 na bij de transportonderneming.

De transportonderneming is het met deze naheffing niet eens omdat zij van oordeel is dat Nederland niet bevoegd is belasting en premies te heffen over het loon van de desbetreffende werknemers. In navolging van Hof Leeuwarden oordeelt de Hoge Raad dat een inhoudingsplichtige verplicht is tot afdracht van de loonheffingen die hij in een tijdvak heeft ingehouden, ook indien die inhouding ten onrechte of tot een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden. Voor zover deze afdracht achterwege is gebleven, kan de inspecteur de niet-betaalde loonheffingen naheffen.

De inhoudingsplichtige kan zich tegen een dergelijke naheffing niet met succes verzetten met het argument dat de door hem ingehouden loonheffingen materieel niet verschuldigd zijn. In aanvulling hierop merkt de Hoge Raad nog op dat de inhoudingsplichtige die door hem ingehouden loonheffingen wel op aangifte afdraagt, wel tegen die afdracht kan opkomen met het argument dat een door hem afgedragen bedrag materieel niet verschuldigd is.

De omstandigheid dat die loonheffingen op het loon zijn ingehouden staat daaraan niet in de weg. Immers, het rechtsmiddel tegen de afdracht van loonheffingen kan ook betrekking hebben op loonheffingen waarvan inhouding door de inhoudingsplichtige heeft plaatsgevonden. Dat hier mogelijk materieel gezien geen loonheffingen verschuldigd waren is in deze procedure tegen de naheffingsaanslag niet relevant, aldus de Hoge Raad. Net als het hof wijst ook de Hoge Raad er op dat om dit argument naar voren te kunnen brengen de transportondernemer eerst de ingehouden loonheffingen had moeten afdragen en vervolgens bezwaar had moeten maken tegen deze afdracht. Bron: HR 1-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat