Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Dga betaalt volle pond Zvw

27 februari 2013.

Een dga die bij meerdere bv’s in dienstbetrekking is, is voor elk van die dienstbetrekkingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Pas na afloop van het jaar wordt de teveel betaalde Zvw terugbetaald.

Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen. Mevrouw Neppérus (VVD) wilde weten of het waar was dat dga’s met meerdere bv’s per vennootschap de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moeten betalen waardoor de totale bijdrage Zvw in sommige gevallen voor een dga meer dan € 10.000 kan bedragen. Staatssecretaris Weekers heeft laten weten dat dit inderdaad kan voorkomen. De bv’s mogen uiteraard rekening houden met het maximum bijdrageloon waardoor € 2.873 per jaar aan inkomensafhankelijk bijdrage Zvw verschuldigd is. Na afloop van het jaar vindt een teruggave plaats van hetgeen boven het maximumbijdrageloon is ingehouden. De Belastingdienst stelt de teruggaaf automatisch bij beschikking vast.

De teruggave wordt in het algemeen uitgekeerd in het derde kwartaal van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is genoten. Wel keert de Belastingdienst in het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin het loon is genoten zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf. Heeft een dga geen voorschot ontvangen, maar heeft hij daar wel recht op dat kan hij in het tweede halfjaar van het kalenderjaar een voorschot aanvragen. De voorschotten worden uiteraard verrekend met de definitieve teruggaaf. Middels de doorbetaaldloonregeling kan bij de inhouding al rekening worden gehouden met het bijdragemaximum. Op basis van de doorbetaaldloonregeling verricht één inhoudingsplichtige de loonbetalingen namens één of meer andere inhoudingsplichtigen. Deze regeling kan zowel bij gelieerde als niet-gelieerde inhoudingsplichtigen worden toegepast. Bron: MvF 26-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat